دانستنی های حق العملكاری
دانستنی های حق العملكاری
واتساپ: 09018317558 02142326

دانستنی های حق العملكاری

دانستنی های حق العملكاری

ماده 376- حق العمل كاردر گمرك به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به شخص دیگری را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد كسانیكه بدون داشتن كارت حق العمل كاری تشریفات گمركی كالا را به وكالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این كار اقدام نمایند.
دانستنی های حق العملكاری
مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل كاران كه منحصرأ كارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل كار را در گمرك انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.
ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل كار در گمرك پذیرفته نمیشود مگر اینكه پروانه مخصوص این شغل را از اداره كل گمرك تحصیل نموده باشد.
پروانه حق العمل كاری در گمرك به اشخاصی داده میشود كه دارای كارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذكور در زیر باشند:
1.دانستنی های حق العملكاری – تابعیت ایران
2. سن كمتر از بیست و پنج سال نباشد.
3.نداشتن محكومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرك به گواهی كتبی مقامات مربوط.
4.حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارك تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .
5.كارمند دولت نباشد.
6.پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمركی و آئین نامه آن كه از طرف گمرك هر سال یكبار بعمل خواهد آمد.
تبصره – اشخاصیكه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل كاری دارند از داشتن مدرك تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یكسال تمدید كارت حق العمل كاری آنها موكول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.
ماده 378- حق العمل كاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانكی به شرح زیر اخذ میشود :
1.كسانی كه درآمد غیرخالص حق العمل كاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یكصد هزار ریال.
2.كسانی كه درآمد غیرخالص حق العمل كاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.
تبصره 1- وجوهی كه به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی كه حق العمل كار در گمرك به شغل خود ادامه می دهد باید در بانك به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.
تبصره 2- در صورتیكه میزان درآمد حق العمل كار در یك سال طبق دفتر مذكور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب كاركرد سالانه افزایش دهد.
ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل كاری در گمرك داوطلبان این شغل باید كتبأ ازگمركی كه می خواهند در آنجا حق العمل كاری كنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارك حائز بودن شرایط مذكور در ماده 377 این آئین نامه كه از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عكس ضمیمه نماید، رئیس گمرك مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیكه اشكالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره كل گمرك ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.
تبصره 1- درخواست حق العمل كاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
تبصره 2- اشخاصی كه در گمركهای مختلف می خواهند به حق العمل كاری بپردازند در تقاضای خود باید این نكته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره كل گمرك تسلیم دارند.
اداره كل گمرك مجاز است به تناسب حجم كار و خصوصیات هر یك از گمرك خانه ها تعداد حق العمل كاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرك شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل كاران موظفند تا قبل از پایان دی  ماه هر سال عده حق العمل كاران را كه در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مركز گزارش دهند تا اداره كل گمرك برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.
بیشتر بدانید :
** ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل كاری فقط یكسال از تاریخ صدور آن است درصورتیكه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل كاری در گمرك باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل كاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمركی كه پروانه را گرفته بكند رئیس گمرك محل درصورتیكه تخلفی كه مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل كاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل كاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل كاری سال بعد تا یكسال دیگر پروانه را در صورتیكه حق العمل كار سابقه ترخیص سالانه حداقل یكصد اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرك خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.
تبصره – درجه بندی گمرك خانه های موضوع این ماده اول دی ماه هر سال وسیله اداره كل گمرك تعیین و اعلام میگردد.
ماده 381 دانستنی های حق العملكاری- حق العمل كار موظف است اصل وكالتنامه رسمی ثبتی اشخاصی كه به حساب آنها تشریفات گمركی را انجام می دهد طبق نمونه ای كه اداره كل گمرك تعیین می نماید تنظیم و به اداره كل گمرك تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نماید.
ماده 382- برای مستخدمین تجارتخانه ها و مستخدمین حق العمل كاران كه جهت انجام تشریفات گمركی یا كمك در انجام امورگمركی به گمرك مراجعه و منحصرأ كارهای مربوط به تجارتخانه یا حق العمل كار مربوط را انجام می دهند با رعایت شرایط و تشریفات زیر كارت مخصوصی صادر میگردد.
الف – این قبیل اشخاص علاوه بر داشتن سواد درحدود سوم دبیرستان وداشتن اطلاعات مربوط به امور گمركی باید دارای شرایط مقرر در بندهای 1 و 3 و 5 ماده 377 این آئین نامه باشند و درباره این قبیل مستخدمین حداقل سن بیست سال خواهد بود.
ب – اگر  فقط بعنوان كمك در انجام تشریفات گمركی دخالت نمایند باید معرفینامه ای كه امضای آن در دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد از طرف تجارتخانه یا حق العمل كار با تعیین حدود مداخله در امور ارائه نمایند در این صورت حق امضای اوراق و اظهارنامه را نداشته و این قبیل اوراق فقط با امضای بازرگانان یا حق العمل كاری كه از طرف صاحب كالا وكالت دارد درگمرك قبول میشود.
ج – اگر بخواهند اظهارنامه و اوراق را نیز امضا كنند باید وكالتنامه رسمی و ثبتی با رعایت شرایط ماده 381 این آئین نامه از از صاحب كالا در دست داشته و به گمرك تسلیم و رونوشت گواهی شده آن را در هر مورد به اظهارنامه تسلیمی ضمیمه نمایند.در صورتیكه چنین اختیاری از طرف حق العملكار به مستخدم خود داده شود به شرطی پذیرفته میشود كه آن حق العمل كار طبق وكالتنامه صاحب كالا كه به گمرك تسلیم نموده وكالت در توكیل هم داشته باشد. در هر دو حال دهنده معرفی نامه یا وكالتنامه باید نسبت به اعمال شخص معرفی شده به گمرك به شرح زیر ضمانت كتبی بسپارد.
اینجانب …………. دارای كارت بازرگانی / پروانه حق العمل كاری شماره صادره اتاق بازرگانی و صناع ایران / گمرك تعهد می نمایم هر گاه در اثر اعمال آقای ………. به اداره كل گمرك جمهوری اسلامی ایران ضرر و زیانی وارد شود و یا در اثر تخلف از مقررات گمركی جریمه به او تعلق بگیرد ضرر و زیان وارده را جبران و جریمه متعلق را طبق نظر گمرك پرداخت نمایم.
د – برای هر یك از این اشخاص پس از تسلیم معرفینامه یا وكالتنامه (اصل یا رونوشت گواهی شده ) و اسناد و مدارك مقرر رئیس اداره در صورتیكه آن را حائز شرایط تشخیص داد كارت مخصوصی مبنی بر حدود اختیاراتیكه از طرف معرف یا موكل به دارنده آن داده شده است برای مدتی كه از یكسال تجاوز نخواهد كرد صادر می نماید. كارتهای مزبور در دو نسخه صادر و به هر دو نسخه باید عكس دارنده آن الصاق و با دریافت پنجاه ریال به نسخه اول تمبر الصاق و ابطال شود.
نسخه اول كارت به ذینفع تسلیم نسخه دوم در پرونده مربوط به حق العمل كار معرف یا موكل ضبط میشود و اگر دارنده كارت مستخدم تجارتخانه باشد برای او پرونده مخصوصی باز و نگهداری میشود.
تبصره – حق العمل كاران می توانند با توجه به حجم كار خود در گمرك عده لازم نماینده را با تشخیص رئیس گمرك و رعایت مقررات مربوط معرفی نمایند.
ماده 383 دانستنی های حق العملكاری – حق العمل كار موظف است تمام عملیاتی را كه در گمرك به وكالت اشخاص انجام می دهد در دفتر مخصوص ثبت نماید این دفتر به هزینه حق العمل كار طبق نمونه و دستوری كه گمرك مل می دهد نگاهداری میشود و قبل از شروع به ثبت باید برگهای آن از طرف گمرك محل شماره گذاری و دفتر پلمپ شود و در اولین برگ دفتر مزبور نام و نشانی حق العمل كار و شماره و تاریخ پروانه صادره از اداره كل گمرك و همچنین تعداد برگهای آن قید و به امضای رئیس گمرك برسد و سپس در مقابل رسید حق العمل كار تسلیم شود.
ماده 384- رئیس گمرك حق دارد هر موقعی كه بخواهد دفتر حق العمل كار را رسیدگی كند و حق العمل كار موظف است به محض اخطار كتبی رئیس گمرك دفتر خود را بلافاصله جهت رسیدگی به اختیار او بگذارد رئیس گمرك یا نماینده او در هر دفعه كه دفتر را رسیدگی می كنند باید رویت خود را با قید تاریخ در زیر آخرین ثبت یادداشت و امضا نماید.
ماده 385- حق العمل كار مكلف است دفتر مزبور را همیشه مرتب و بدون حك و خدشه نگهدارد.
بخش دوم دانستنی های حق العملكاری – تخلفات حق العملكاران و مجازات آنها
 ماده 386- هرگاه حق العمل كاردر ضمن اشتغال به شغل حق العمل كاری درگمرك عمدأ‌ اظهارنامه خلاف واقع تنظیم و یا اقدامی برخلاف قانون و آئین نامه گمركی مرتكب شود كه متضمن زیان مالی دولت باشد تخلف او به پیشنهاد گمرك در كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره كل گمرك جمهوری اسلامی ایران رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی كمیسیون مزبور پروانه حق العمل كار متخلف به صورت موقت یا دائم باطل خواهد شد.(ماده 36 قانون امور گمركی) چنانچه حق العمل كار در ارتكاب قاچاق گمركی دخالت داشته باشد علاوه بر اجرای مقررات بالا مشمول مقررات مرتكبین قاچاق نیز خواهد بود.
تبصره – هرگاه حق العمل كار متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هم شامل شخص حقوقی مزبور و هم شامل كسانی كه در آن شخصیت حقوقی دارای حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضا كرده و یا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند می باشد و هر گاه حق العمل كار مزبور از اشخاص حقیقی باشد در مدت ممنوعیت نمی تواند بعنوان شخصی كه دارای امضاء در یك شخصیت حقوقی حق العمل كاری است در امور حق العمل كاری گمركی مداخله نمایند.
ماده 387- گمرك هر محل باید برای هر یك از حق العمل كارانی كه با تحصیل پروانه مشغول حق العمل كاری در گمرك آن محل باشند پرونده مستقلی مركب از سه پوشه نگاهدارد. اوراقیكه در این پرونده ها همیشه باید موجود باشد به شرح زیر است:
پوشه اول – درخواست متقاضی برای تحصیل پروانه
رونوشت یا فتوكپی گواهی شده پروانه حق العملكاری
فتوكپی گواهی شده كارت بازرگانی موضوع ماده 377 این آئین نامه ورقه رسید دفتر حق العمل كاری موضوع ماده 383 این آئین نامه.
پوشه دوم – یك نسخه از هر صورتمجلس تخلف یا صورتمجلس قاچاق كه بر علیه او در گمرك تنظیم میشود.
پوشه سوم – هر نوع مكاتبات و مراسلات دیگری كه در مورد شخص حق العمل كار مبادله میشود.
به این نوشته امتیاز دهید
1/5 - (1 امتیاز)
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1400-2-26
0 1621

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید، در اولین فرصت کاری با شما در ارتباط خواهیم بود.

پاسخگوی سوالات شما هستیم

شماره تلفن: 02142326

واتساپ- ایتا- تلگرام 09018317558


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ