بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص امكان ثبت كالا براي شركتهاي واردكننده تجهيزات پزشكي كه از قبل كمپاني خارجي آنها در سامانه ثبت كمپاني خارجي(import.imed.ir)، ثبت شده است

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص امكان ثبت كالا براي شركتهاي واردكننده تجهيزات پزشكي كه از قبل كمپاني خارجي آنها در سامانه ثبت كمپاني خارجي(import.imed.ir)، ثبت شده است

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص امكان ثبت كالا براي شركتهاي واردكننده تجهيزات پزشكي كه از قبل كمپاني خارجي آنها در سامانه ثبت كمپاني خارجي(import.imed.ir)، ثبت شده است

 

تاریخ انتشار: 1395/04/26 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم اخذ كد IRC براي ترخيص كالا و مواد اوليه از سامانه پنجره واحد فرامرزي گمرك

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم اخذ كد IRC براي ترخيص كالا و مواد اوليه از سامانه پنجره واحد فرامرزي گمرك

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد لزوم اخذ كد IRC براي ترخيص كالا و مواد اوليه از سامانه پنجره واحد فرامرزي گمرك

 

تاریخ انتشار: 1395/02/14 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور مجوز ترخيص الكترونيك كليه دارو و مواد اوليه دارويي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور مجوز ترخيص الكترونيك كليه دارو و مواد اوليه دارويي

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد صدور مجوز ترخيص الكترونيك كليه دارو و مواد اوليه دارويي

 

تاریخ انتشار: 1395/02/14 / نوشته: ميترا كائيد