بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب هاي چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتي از كشور آمريكا

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب هاي چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتي از كشور آمريكا

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب هاي چهار تراش گردو و نارون جهت مصارف صنعتي از كشور آمريكا ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 54916/210/95 مورخ 9/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/14 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 54172/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 3513/502/95 مورخ 29/8/1395 وزارت جهاد كشاورزي به انضمام يك برگ شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت ساير مقررات ارسال مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/09/07 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات نخودفرنگي از كشور آذربايجان

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات نخودفرنگي از كشور آذربايجان

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات نخودفرنگي از كشور آذربايجان ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 54169/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/07 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هيات وزيران در مورد اصلاح رديف (394) جدول پيوست تصويب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هيات وزيران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (1242) رديف

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هيات وزيران در مورد اصلاح رديف (394) جدول پيوست تصويب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 هيات وزيران در مورد اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني (1242) رديف

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 54182/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير مصوبه شماره 104208/53523 مورخ 23/8/1395 هيات وزيران مبني بر اينكه در رديف (394) جدول پيوست تصويب نامه شماره 169092/52894 مورخ 24/12/1394 موضوع بند (1) مندرجات ذيل يادداشت فصل (48) كتاب مقررات صادرات و واردات بعد از عبارت "بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" عبارت "و ورود انواع كاغذ واتر مارك با علامت جمهوري اسلامي ايران، موكول به موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي " اضافه مي شود

تاریخ انتشار: 1395/09/07 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و يونجه خشك

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب توس و توسكا، دانه كلزا و يونجه خشك

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص اعلام شرايط قرنطينه اي واردات چوب هاي چهار تراش و گرده بينه بدون پوست توس و توسكا، دانه كلزا و يونجه خشك پرس شده به صورت فشنگي ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 54155/210/95 مورخ 6/9/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/07 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه  توسعه تجارت در خصوص تاريخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

اطلاعيه توسعه تجارت در خصوص تاريخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص تاريخ ثبت سفارش فصول 14، 43، 46، 81، 88، 89، 92 و 97 كتاب مقررات صادرات و واردات در سامانه جامع تجارت

سازمان توسعه تجارت ايران طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/06 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه سازمان توسعه تجارت در مورد برون سپاري توليد و واردات كالاها تحت برند شركت هاي ايراني از تاريخ 25/7/1395

اطلاعيه سازمان توسعه تجارت در مورد برون سپاري توليد و واردات كالاها تحت برند شركت هاي ايراني از تاريخ 25/7/1395

اطلاعيه سازمان توسعه تجارت در مورد برون سپاري توليد و واردات كالاها تحت برند شركت هاي ايراني از تاريخ 25/7/1395

سازمان توسعه تجارت ايران طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/09/03 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعيت صادرات كره فله در بسته بندي بالاي پانصدگرم

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعيت صادرات كره فله در بسته بندي بالاي پانصدگرم

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص رفع ممنوعيت صادرات كره فله در بسته بندي بالاي پانصدگرم ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 52055/210/95 مورخ 23/8/1395 را خطاب به مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/08/25 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ضوابط صادرات داروهاي دامي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ضوابط صادرات داروهاي دامي

صدور كليه اقلام دارويي داراي پروانه ساخت معتبر از سازمان دامپزشكي كشور بجز واكسن هاي تب برفكي، آبله و طاعون نشخواركنندگان كوچك، كلستريد يائي، بروسلوز، هاري و همچنين كيت هاي تشخيص كه نياز به اخذ مجوز ورودي دارند با رعايت ساير مقررات مربوطه و موارد مندرج در پروانه ساخت بدون اخذ مجوز بلامانع مي باشند

تاریخ انتشار: 1395/08/16 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص بلامانع بودن واردات جو صرفا با ارز متقاضي ، سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 48136/210/95 مورخ 5/8/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/08/08 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتي به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهاي تعرفه اعلام شده

بخشنامه توسعه تجارت در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتي به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهاي تعرفه اعلام شده

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ضوابط وادرات روغن پالم وارداتي به صورت فله به عنوان روغن خام با كدهاي تعرفه اعلام شده : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 46085/100/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/01 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گياهي دارويي و صنعتي 1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گياهي دارويي و صنعتي 1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ضوابط صادرات محصولات گياهي دارويي و صنعتي 1395 : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 45845/210/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/01 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه هاي خاكشير و جو دوسر پوست كنده

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه هاي خاكشير و جو دوسر پوست كنده

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام شرايط قرنطينه اي واردات دانه هاي خاكشير و جو دوسر پوست كنده

سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 45838/210/95 مورخ 26/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/08/01 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در مورد دستورالعمل پايش و ساماندهي صنايع آلاينده

اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در مورد دستورالعمل پايش و ساماندهي صنايع آلاينده

اطلاعيه وزارت صنعت، معدن وتجارت در مورد دستورالعمل پايش و ساماندهي صنايع آلاينده ، دفتر امور بهداشت، ايمني، محيط‌زيست و انرژي وزارت صنعت، معدن وتجارت طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:

امروزه لازم است خود اظهاري در پايش فعاليت هاي مختلف در بخش صنعت و معدن منطبق با خط و مشي امور بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي (HSEE ) وزارت متبوع با نگاهي نو در مسير چرخه توليد و رونق اقتصادي هدايت و نظارت گردد

تاریخ انتشار: 1395/07/28 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ثبت سفارش يك دستگاه خودرو ويژه جانبازان و معلولين

اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ثبت سفارش يك دستگاه خودرو ويژه جانبازان و معلولين

اطلاعيه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ثبت سفارش يك دستگاه خودرو ويژه جانبازان و معلولين ، سازمان توسعه تجارت ايران طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است

تاریخ انتشار: 1395/07/28 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد مراوده بانكي بين المللي

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد مراوده بانكي بين المللي

بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مورد مراوده بانكي بين المللي , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي بخشنامه اي خطاب به مديران عامل كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوي برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري در رابطه با خبرهاي منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) و ضمن تأكيد بر اينكه از منظر جمهوري اسلامي ايران، تمامي تحريم‌هاي وضع شده عليه كشور، ظالمانه، غير قانوني و نامشروع مي‌باشند و اجراي تحريم‌ها در داخل كشور و توسط اشخاص و نهادهاي ايراني،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصي قابل پذيرش نمي‌باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالي و بانكي كشورهاي گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيري اجراي آن تعهدات اعلام مي‌شود

تاریخ انتشار: 1395/07/26 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص رفع ممنوعيت ثبت سفارش ذرت دامي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص رفع ممنوعيت ثبت سفارش ذرت دامي

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص رفع ممنوعيت ثبت سفارش ذرت دامي: سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 43909/210/95 مورخ 14/7/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/18 / نوشته: ماهرويي
اطلاعيه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامي بودن حك حروف SWR بر روي بدنه لاستيك))در هنگام ثبت سفارش از تاريخ 1/8/1395

اطلاعيه توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت ((الزامي بودن حك حروف SWR بر روي بدنه لاستيك))در هنگام ثبت سفارش از تاريخ 1/8/1395

اطلاعيه  توسعه تجارت در مورد لزوم درج عبارت SWR در هنگام ثبت سفارش از تاريخ 1/8/1395 : سازمان توسعه تجارت ايران طي اطلاعيه اي به شرح زير اعلام نموده است:

درجهت الزامي شدن ضوابط در ثبت سفارش دفتر مقررات صادرات و واردات و حوزه ثبت سفارش ملزم مي باشد در هنگام ثبت سفارش لاستيك نسبت به درج عبارت ((الزامي بودن حك حروف SWR بر روي بدنه لاستيك))براي ثبت سفارش هاي 01/08/95 (ابلاغ صورتجلسه) به بعد اقدام نمايد,

تاریخ انتشار: 1395/07/14 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات برگ خشك گياه استويا مبني بر مصرف دارويي از كشور هند

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات برگ خشك گياه استويا مبني بر مصرف دارويي از كشور هند

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات برگ خشك گياه استويا مبني بر مصرف دارويي از كشور هند : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 42421/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/13 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات بذر كرفس، بذر استويا و پاركت چوبي خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتي

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات بذر كرفس، بذر استويا و پاركت چوبي خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتي

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات بذر كرفس، بذر استويا و پاركت چوبي خام صرفا خشك شده جهت مصرف صنعتي : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 42466/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/13 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 42455/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 2444/502/95 مورخ 24/6/1395 وزارت جهاد كشاورزي به همراه يك برگ شرايط قرنطينه اي واردات ميوه آناناس از كشور فيليپين جهت اطلاع واقدام لازم با رعايت ساير مقررات ارسال مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/07/13 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مريم با ارائه اصل گواهي بهداشت گياهي معتبر از كشور مبدا

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مريم با ارائه اصل گواهي بهداشت گياهي معتبر از كشور مبدا

بخشنامه توسعه تجارت در مورد شرايط قرنطينه اي واردات دانه خرفه، دانه گلرنگ و دانه خار مريم با ارائه اصل گواهي بهداشت گياهي معتبر از كشور مبدا : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 42473/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/12 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسني و هرزگوين

بخشنامه توسعه تجارت در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسني و هرزگوين

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شرايط قرنطينه اي واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از كشور بوسني و هرزگوين : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 42485/210/95 مورخ 10/7/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/07/12 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهي عرضه و تقاضاي اتانول (الكل) در كشور

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل ساماندهي عرضه و تقاضاي اتانول (الكل) در كشور

بخشنامه وزارت صنعت، در مورد دستورالعمل ساماندهي عرضه و تقاضاي اتانول (الكل) در كشور : دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي وزارت صنعت، معدن و تجارت طي بخشنامه اي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/28 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع پيشرفته،شركت ها و موسسات دانش بنيان

بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستورالعمل صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري صنايع پيشرفته،شركت ها و موسسات دانش بنيان

بخشنامه وزارت صنعت، در خصوص صدور جواز تاسيس و پروانه بهره برداري موسسات دانش بنيان : مركز توسعه فناوري و صنايع پيشرفته معاونت آمورزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت طي بخشنامه اي به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/28 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 38147/210/95 مورخ 20/06/1395 را خطاب به مدير كل دفتر صادرات-گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 185078/95 مورخ 10/6/1395 اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ضميمه آن در خصوص دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و مراحل امور اجرايي آن با رعايت ساير مقررات مربوطه جهت ابلاغ به گمركات اجرايي كشور ارسال مي گردد.*يادآور مي شود متن بخشنامه شماره 185078/95 مورخ 10/6/1395 مديريت كل ريالي و نشر اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است: پيرو مكاتبات صورت گرفته و جلسات برگزار شده در خصوص تدوين دستورالعمل صادرات مصنوعات فلزات گرانبها و تدوين نمودار گردش كار امور اجرايي مربوطه، به پيوست دستورالعمل مذكور جهت ابلاغ به واحدهاي ذي ربط و اجراي آن، ارسال مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/06/23 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص آخرين فهرست تايرهاي موضوع بند 3 يادداشت ذيل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص آخرين فهرست تايرهاي موضوع بند 3 يادداشت ذيل فصل 40 كتاب مقررات صادرات و واردات

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص آخرين فهرست تايرهاي موضوع بند 3 : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 36936/210/95 مورخ 13/6/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/23 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي) براي نصب خانگي با شماره تعرفه 8481809 از تاريخ 1/8/1395

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد شمول استاندارد اجباري شيرهاي وارداتي قطع جريان گاز اضافي (فيوزهاي گازي)  : سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 37728/100/95 مورخ 17/6/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/06/21 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات ماشين آلات غلتك با نشان تجاري BOMAG صرفاً براساس گواهي فعاليت نمايندگي شركت خارجي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات ماشين آلات غلتك با نشان تجاري BOMAG صرفاً براساس گواهي فعاليت نمايندگي شركت خارجي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص واردات ماشين آلات غلتك با نشان تجاري BOMAG :  سرپرست دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 37562/100/95 مورخ 17/06/1395 را خطاب به سرپرست مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي-گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير است:

تاریخ انتشار: 1395/06/21 / نوشته: ماهرويي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 1831/210/95 مورخ 18/1/1395 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/01/22 / نوشته: ميترا كائيد
توضيحات سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص نحوه طبقه بندي و تعيين تعرفه هاي انواع جرثقيل هاي خود كششي

توضيحات سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص نحوه طبقه بندي و تعيين تعرفه هاي انواع جرثقيل هاي خود كششي

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 78635/210/94 مورخ 15/12/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

 

تاریخ انتشار: 1395/01/18 / نوشته: ميترا كائيد
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره35663/210/94 مورخ 10/6/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها به شرح زير اعلام نموده است:

به اطلاع مي رساند تعرفه هاي مشمول ارز متقاضي به شرح جدول ذيل مي باشد. لازم به ذكر است تعرفه هاي موصوف قابليت استفاده از ارز سيستم بانكي را ندارد و ثبت سفارش آنها صرفا از محل ارز متقاضي امكان پذير است، لذا از تاريخ 3/6/1394 اختصاص ارز مبادله اي به هر ميزان به منظور واردات تعرفه هاي مذكور ممنوع مي باشد.

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شمول ارز مبادله اي به كليه ثبت سفارش هايي كه قبل از تاريخ 10/6/1394 صورت پذيرفته اند

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص شمول ارز مبادله اي به كليه ثبت سفارش هايي كه قبل از تاريخ 10/6/1394 صورت پذيرفته اند

 مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 80215/210/94 مورخ 19/12/1394 را خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد مجاز بودن توليد كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمايشگاه هاي داخلي كه محصول مورد عرضه آنها داراي تائيديه گواهي ثبت از موسسه تحقيقات خاك و آب باشد

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد مجاز بودن توليد كنندگان و واردكنندگان به شركت در نمايشگاه هاي داخلي كه محصول مورد عرضه آنها داراي تائيديه گواهي ثبت از موسسه تحقيقات خاك و آب باشد

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 79131/210/94 مورخ 16/12/1394 را خطاب به مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ابلاغ تصويب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هيات وزيران در خصوص تعيين زمان اجراي تعرفه‌هاي كالاهاي موضوع رديف‌هاي (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در مورد ابلاغ تصويب نامه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هيات وزيران در خصوص تعيين زمان اجراي تعرفه‌هاي كالاهاي موضوع رديف‌هاي (23)، (24)، (25)، (26)، (27) و (28) جدول پيوست تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703هـ مورخ 12/

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 82073/210/94 مورخ 26/12/1394 را خطاب به مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير مصوبه شماره 168837/ت 52946 هـ مورخ 24/12/1394 هيات وزيران در خصوص زمان اجراي برخي از رديف تعرفه هاي تصويب نامه شماره 132600/ت 52703 هـ مورخ 12/10/1394 از ابتداي سال 1394 با رعايت حقوق مكتسبه اشخاص، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هيات وزيران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه اي كليه رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص ابلاغ تصويب نامه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هيات وزيران در مورد كاهش تعداد طبقات تعرفه اي كليه رديف هاي تعرفه جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از 10 طبقه به 8 طبقه

مدير كل دفتر مقررات، صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 79313/210/94 مورخ 17/12/1394 را خطاب به مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست تصوير مصوبه شماره 163644/ت52894 هـ مورخ 12/2/1394 هيات وزيران در خصوص طبقات تعرفه اي كه از (10) طبقه به (8) طبقه به شرح جدول در نامه مذكور كاهش يافته و از اول سال 1395 قابل اجرا مي باشد، جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم با رعايت ساير مقررات ارسال مي گردد.

تاریخ انتشار: 1395/01/16 / نوشته: پرستو لطيفي