تجار و كسبه محترم :

احتراماً باستحضار میرساند از آنجائیكه تعدادی از اقلام وارداتی علاوه بر اخذ مجوز بازرگانی احتیاج به سایر دیگر مجوزها از جمله وزارت بهداشت ، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ، جهاد كشاورزی، وزارت دفاع ... برحسب ( نوع جنس ) را دارد گروه پرشین تجارت دوان مفتخر است نسبت به انجام هریك از مجوزهای مربوطه اقدام نماید .

جهت آشنائی هرچه بیشتر با این مجوزها؛ میتوانید از چكیده این مجوزها بهره نمائید.

مجوز بهداشت:

این مجوز به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص انجام میشود :

مجوز ورود :این فرآیند شامل صدور مجوزی میباشد كه بر طبق مقررات صادرات و واردات بازرگانی توسط وزارت بهداشت پس از طی مراحل قانونی و بررسی های لازم صادر میگرددو مربوط به واردات مواد اولیه غذائی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی میباشد.

خلاصه اجرائی فرآیند:

ارائه درخواست متقاضی مبنی بر صدور مجوز گشایش

دریافت چك لیست گشایش و تكمیل مدارك مطابق با چك لیست توسط ارباب رجوع

بررسی مدارك ارائه شده توسط كارشناس مربوطه

در صورت تایید مدارك و آنالیز مربوطه 1) صدور مجوز گشایش 2) امضاء معاونت 3) ارائه دو نسخه پرفرمای صادر شده توسط معاونت به ارباب رجوع

مجوز ترخیص : مجوزی است كه پس از ورود كالا به گمركات كشور و پس از تایید قابلیت مصرف و طی مراحل قانونی ، برابر با مقررات صادر میگردد.

جهت صدور مجوز ترخیص : متقاضی میبایست مدارك زیر را تكمیل و به اداره كل نظارت بر مواد غذائی و بهداشتی و یا ادارات نظارت تابعه ارائه نماید.

1- فاكتور كالا ( بانضمام یك برگ تصویر آن )‌

2- اصل نسخه دوم متقاضی (‌ نسخه دوم پروفرم تایید شده در مرحله ورود )‌

3- اصل گواهی بهداشت و قابلیت مصرف مرتبط با فاكتور، كه به تایید مقامات ذیصلاح بهداشتی كشور مبداء رسیده و ممهور به مهر سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.

4-اصل برگ آنالیز، بانضمام یك برگ تصویر آن پس از بررسی مدارك و كنترل كلیه مشخصات، از گمرك ورودی اقدام به نموئه برداری گردیده و به همراه برگ آنالیز تایید شده، به آزمایشگاهای كنترل غذا و دارو، ارسال تا پس از مطابقت نمونه با آنالیز مربوطه، مجوز مصرف صادر شود.

مجوز تجهیزات پزشكی: 

این مجوز مربوط به واردات تجهیزات پزشكی ، دندانپزشكی و آزمایشگاهی میباشد ، شیوه اخذ این مجوز به دو صورت مجوز ورود و یا مجوز ورود و ترخیص همزمان میباشد كه لازمه آن انجام مراحل زیر میباشد:

اخذ شناسیه فعالیتهای شركت وارد كننده تجهیزات پزشكی

معرفی ناظر فنی به اداره تجهیزات پزشكی

تكمیل فرم های مربوطه در سایت IMED.IR

اخذ نمایندگی از شركت فروشنده و سایل تجهیزات پزشكی بهمراه مدارك و تاییدیه های مربوطه

مجوز مخابرات :

مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یكی از مجوزهایی است كه علاوه بر اخذ مجوز ثبت سفارش می بایستی برای بعضی از كالاها كسب شود كه بیشتر این كالاها در فصل 85 كتاب مقررات و صادرات جای گرفته است. تجهیزات مخابراتی و رایویی و كنترل كننده دستگاهها و تجهیزات ناوبری … از عمده كالاهایی هستند كه مشمول اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات می شوند. كه به دو صورت مجوز ورود و مجوز ترخیص اعمال میشود.

مجوز ورود :

بعد از اخذ پروفرما می بایستی این پروفرما توسط سازمان تنظیم مقررات مجوز اولیه برای ثبت سفارش صادر گردد.

مجوز ترخیص :

وقتی كالا را در گمرك اظهار كردید . می بایستی نماینده سازمان از كالای شما بازدید كند و كار نمونه برداری انجام می شود و با نامه گمرك ” نمونه اخذ شده ” به اداره استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع می شود.

مجوز وزارت دفاع :

این وزارتخانه در خصوص صدور مجوز جهت كالاهای كه از نظر استفاده میتواند قابل اشتعال و انفجر باشد ، اظهار نظر مینماید ،كالاهایی كه میتواند كاربرد نظامی داشته باشد باید به تایید وزارت دفاع برسند ، كه در پاره ای از موارد این وزارتخانه راساً اقدام و در سایر موارد از سازمان ها و ارگان های دیگر نظیر شورای امنیت ملی استعلام مینماید.

مجوز VIP:

سازمان دامپزشكی صادر كننده مجوز صادرات و واردات در خصوص غذای دام و طیور و آبزیان داروهای دامپزشكی ، دام زنده و تجهیزات پزشكی میباشد و مجوز VIP را در این خصوص صادر مینماید.VETERINARY IMPORT PREMISSION))

وزارت جهاد كشاورزی:

این وزارتخانه دارای واحده های متعددی میباشد . معاونت دام ،قرنطینه گیاهی نهال ،بذر و یا جهت واردات سموم به سازمان حفظ نباتات ارجاع میگردد.

كمیسیون ماده یك :

برای واردات برخی كالاها كه دارای شرایط خاص میباشند باید از طریق كمیسیون ماده یك مجوز ورود اخذ گردد .این شرایط عبارتند از 1: كالا مستعمل بوده و واحد تولیدی هیچ گونه پروانه فعالیت از اداره صنایع و معادن نداشته باشد.

2: زمانی كه وارد كننده واحد تولیدی نبوده و بنا به مصلحت یك سازمان یا ارگان اقدام به واردات می نمائیم .

3: كالاهایی كه بنا به مصلحت و ضرورت كه فارغ از دو حالت فوق میباشند بایستی این كمیسیون مجوز ورود آن را صادر نماید.