ميترا كائيد
کارشناس نویسنده مقاله: ميترا كائيد
1395/02/14

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد صدور مجوز ترخیص الكترونیك كلیه دارو و مواد اولیه دارویی

مدیر كل نظارت و ارزیابی دارو و  مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره 14334/665 مورخ 12/2/1395 را خطاب به مدیرعامل كلیه شركتهای دارویی تولید كننده، واردكننده و مواد اولیه به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به راه اندازی سیستم مجوز ترخیص الكترونیك و به منظور تسهیل و تسریع در روند این فرآیند، به استحضار می رساند جهت ترخیص كلیه دارو و مواد اولیه دارویی، انجام مراحل ذیل الزامی است: پس از حمل محموله و اظهار كالا در گمرك مسئول فنی شركت می بایست از طریق سایتcustoms.ttac.ir  با استفاده از شماره كوتاژ یا درخواست كالا، اقدام به اعلام شماره بچ ها، تاریخ ساخت و انقضاء و...... نماید و پس از ثبت كلیه مشخصات، مجوز ترخیص بصورت الكترونیك صادر خواهد شد.لازم بذكر است در صورت وجود هر گونه مغایرت اظهار كالا با مجوز ورود، مقتضی است مدارك و مستندات تكمیلی جهت تائید نهایی به اداره امور بازرگانی (صادرات- واردات) ارائه گرددمطالب مرتبط