ميترا كائيد
کارشناس نویسنده مقاله: ميترا كائيد
1395/02/14

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد لزوم اخذ كد IRC برای ترخیص كالا و مواد اولیه از سامانه پنجره واحد فرامرزی گمرك

مدیركل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشكی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی بخشنامه شماره د/10959/664 مورخ 11/2/1395 را خطاب به مدیران عامل، مسئولین فنی كلیه شركت های تولیدكننده و واردكننده به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به نامه شماره 5286/655 مورخ 23/1/1395 ریاست سازمان غذا و دارودر خصوص برقراری ارتباط سیستمی به منظور شفاف سازی، تسهیل و تسریع ترخیص فرآورده های سلامت، مقتضی است با توجه به موارد ذیل، نسبت به تكمیل اطلاعات كالای منتسب به شركت اقدام نمایید. اقلامی كه در گذشته در سامانه مربوطه در این اداره كل ثبت و مشمول اخذ كد IMD و متعاقباً IRC شده اند با توجه به دستورالعمل ، دارای قابلیت مشاهده كد IRC در زمان ثبت اظهارنامه در سامانه غذا و دارو (www.ttac.ir) می باشند. اقلامی كه فرآیند ثبت اطلاعات و مشخصات را طی ننموده؛ اما دارای سابقه ترخیص بوده اند، می بایست در سامانه این اداره كل ، ثبت و كد IRC دریافت نمایند. لازم به ذكر است در صورت عدم رعایت مراتب امر، مسئولیت عواقب رخداد مشكلات آتی به عهده شركت خواهد بود. در خاتمه متذكر می گردد، تخصیص كد IRC (Iran Registration Code) با ثبت حداقل اطلاعات مربوط به كالا به منظور اجرای فرآیند ترخیص اقلام و فرآورده های سلامت محور از پنجره واحد فرامرزی گمرك بوده و كلیه شركت ها مكلفند نسبت به تكمیل اطلاعات درخواست شده از طریق مراجعه به سامانه import.imed.ir  اقدام لازم را محول نمایند.

 مطالب مرتبط