کارشناس نویسنده مقاله: ماهرويي
1396/03/28

معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

 این معافیت شامل دستگاه تست قند خون و تست بارداری و تست تخمك گذاری و تست خون مخفی 

 

معافیت از پرداخت مالیات

 

 مطالب مرتبط