پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
ارزیابی گمرکی چیست؟

ارزیابی گمرکی

ارزیابی گمرکی چیست؟

ارزیابی گمرکی چیست؟  به منظورحصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهار

1400-2-21 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "