پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
عدم دریافت تعهد اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی

بخشنامه

عدم دریافت تعهد اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی

عدم دریافت تعهد اخذ ما به التفاوت حقوق ورودی با پیشنهاد معاون فنی گمرک ایران و با موافقت رئیس کل گمر

1400-1-31 0

آیا ممنوعیت واردات بدون ارز صحیح است؟

بانک مرکزی در مورد کالاهای وارد شده و ترخیص شده قبل از ۱۶ بهمن و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک دس

1397-1-20 0

ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز

1396-8-4 0

لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده های ترخیص

اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص لزوم درج نام كالای مرتبط با انرژی اتمی در پرونده ه

1396-8-4 0

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مراوده بانكی بین المللی

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در مورد مراوده بانكی بین المللی , بانك مركزی جمهوری اسلامی ای

1396-8-4 0

چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا :گمرك جمهوری اسلامی ایران

1396-8-4 0

بخشنامه مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا

به: كلیه گمركات اجرایی باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره 183094‏/91560‏/113‏/144‏/73‏/ 268 مورخ 14‏

1396-8-4 0

فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین

فروشگاه های آزاد به منظور فروش كالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر می گردد

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "