پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
قطعی سیستم “بیتا” و عدم ترخیص کالا در بندرعباس

ترخیص از بندرعباس

قطعی سیستم “بیتا” و عدم ترخیص کالا در بندرعباس

قطعی سیستم “بیتا” و عدم ترخیص کالا در بندرعباس،معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه انباشت

1397-12-25 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "