پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
بخشنامه سهمیه مجاز ورود پوشاک

سهمیه مجاز ورود پوشاک

بخشنامه سهمیه مجاز ورود پوشاک

بخشنامه244 ، اعلام سهمیه مجاز ورود پوشاک به محدوده مناطق آزاد از دو مبدأ ترکیه و سایر کشورها و سهمیه

1396-9-28 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "