پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

مزیت پیش اظهاری

اگر کالای فاسد شدنی دارید، حتما از پیش اظهاری بهره بگیرید.

۳ مزیت اظهار قبل از ورود کالا به گمرک جلوگیری از فسادپذیری کالا کاهش زمان ترخیص کالا از گمرک رصد آسا

1396-10-26 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "