پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529

International Protection

حفاظت بين المللي يا IP براساس استاندارد 2868 ايران و IEC529

 IPیا International Protection كلمه IP به چه معناست؟ براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529  درجه حف

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "