پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
IP چیست؟

ip

IP چیست؟

 IPیا International Protection كلمه IP به چه معناست؟ براساس استاندارد 2868 ایران و   IEC529  درجه حف

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "