پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

واردات

آشنایی با اصطلاحات بازرگانی رایج و مورد نیاز داخلی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

آخرین تغییرات اینكوترمز(Incoterms)

اینكو ترمز یك كلمه مركب است كه از تركیب سه كلمه انگلیسی (International Commercial Terms) به معنی اصط

1396-8-4 0

آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های اساسی در بازرگانی خارجی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خارجی

مدیریت خرید و مکاتبات بازرگانی در سفارشات خرید خارجی مبادرت به امرصادرات و واردات به صورت تجاری مستل

1396-8-4 0

آشنایی با انواع مفاهیم اعتبارات اسنادی

  فاینانس(اعتبار اسنادی بلند مدت):  در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی

1396-8-4 0

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعریف اعتبارات  اسنادی به زبانی ساده :اعتبارات اسنادی تعهد مشروط توسط یك بانك به بانك

1396-8-4 0

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه چیست؟   وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌

1396-8-4 0

بازارچه های مرزی

بازارچه مرزی بازارچه‌های مرزی محوطه‌ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی در جوار گمركات مجاز به انجام

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "