پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت
بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت

بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت

بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت

  •  گمرکات مبدأ صادرات از محل ورود موقت، قبل از ترخیص کالا، مکلف به پایش مجوزهای سیستمی صادرات و کنترل کلیه فرآیندهای مربوطه می باشند.
  • گمرکات مبدأ موظفند، مجوز صادرات از محل ورود موقت را در سامانه EPL را بررسی کنند و پیگیری و کنترل مقدار و حجم کالای صادر شده از محل ورود موقت را با توجه به کیل مصرف و مقدار صادرات بازبینی نمایند.
  • واحدهای بازبینی گمرکات، ضمن بازبینی اظهارنامه ورود موقت مطابق با قوانین و دستور العمل های صادره و توجه و دقت بر کنترل محتوائی مرتبط به بازبینی، روند تشریفات گمرکی صادرات، سقف مجاز صادرات و در صورت کشف مغایرت و یا تخلف در سقف صادرات تجمیعی به تفکیک هر اظهارنامه ورود موقت، سریعاً مراتب را به مقامات مافوق بطور مشروح گزارش تا وفق مقررات اقدامات تکمیلی انجام گردد. متن کامل بخشنامه بررسی اظهارنامه های صادراتی از محل پروانه های ورود موقت
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-7-28
0 36

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "