* كانتینر های مخصوص حمل گاز فشرده 

* كانتینر های مخصوص حمل كالای فله(Bulk cargo containers)

* كانتینر های كفی(Platform containers)

* كانتینر های داری تهویه (Ventilated containers)

* كانتینر های سوپر رك(Super Rack Container)

مسئولیتهای متصدی حمل ونقل ویا مالكین كشتی حسب وظیفه ونقشی كه دركار حمل و نقل كانتینر دارند متفاوت است.اگرمالكین كشتی صرفا به عنوان یك متصدی حمل و نقل دریایی برای حمل و نقل  كالا به خارج از كشور اقدام می نمایند مسئول نخواهد بود زیرا كانتینر در ید اختیار او قرار ندارد.اما شركت های حمل و نقل كانتینری بزرگی وجود دارند كه كلیه خدمات را ارائه میكند وحمل و نقل كانتینرها با كشتی های آنها صورت می پذیرد دارای مسئولیت هستند.به هر حال تعیین مسئولیت های متصدی حمل با توجه به وسایل حمل چند گانه مشكل است .مثلا چنانچه كانتینر از طریق زمینی حمل شود مسئولیت براساس شرایط(C.M.R) میباشد.

«معاهده مربوط به قرار داد حمل و نقل كالا از طریق جاده ایی كه بنام CMR معروف گردید در 19 ماه مه 1956 در ژنو به تصویب رسید.»

تعاریف و اصطلاحات گمركی و حمل و نقل بین المللی

واژه CMR مخفف: Convention of the Contract for the international Carriage of Good by Rood می باشد. 

درحالی كه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی تابع قانون« حمل كالا از طریق دریا»(Carriage of the Goods by the sea Act ) قرار دارد.آنچه لازم است در این مرحله ذكر گردد این واقعیت است كه كانتینر یك بسته تلقی نمی شود.بلكه بسته تعداد بسته هایی است كه برای حمل در كانتینر قرار داده شده و در سند حمل بدان اشاره گردیده.در این حالت چنانچه كانتینری كه حاوی ???بسته لوازم الكترونیكی

است مفقود شود و صاحب كالا كه نخوا سته ارزش محموله را در سند حمل درج نماید حداكثر مسئولیت حمل كننده در صورت فقدان كانتینر طبق قانون دریایی ایران عبارت است از:

پوند(طلا)              100*100=10.000

اما در صورتی كه در سند حمل نوشته شده باشد«یك كانتینركه گفته می شود حاوی ???بسته لوازم یدكی الكترونیكی است» ویا «یك كانتینرحاوی100بسته لوازم الكترونیكی»ولی با درج متنی به شرح زیر:

«بارگیری و شمرده شده بوسیله فرستنده»(Shippers Load and Count )هركانتینر یك بسته تلقی می شود كه براساس قانون دریایی ایران حداكثر مسئولیت حمل كننده معادل پوند (طلا )   100=100×1

خواهد بود.

 

اگر سایر قوانین ومقررات مصوبه مانند «هیگ{لاهه}(Hague)، «هیگ ویزبی»(Hague/visby Rules(1968)،«هامبورك»(Hamburg )، C.M.R ،CIM ،FBL (Fiata Combined Transport Bill of Lading )را برسی نماییم مشاهده می كنیم ضمن اینكه سقف تعهدات متصدی حمل متفاوت است .اما دارای وضعیتی یكنواخت و یكسان هستند .بصورت نمونه اشاره می كنیم كه در قوانین مربوط به نظارت بر«بارنامه» (F.B.L)، مقدار 2SDR بعنوان ما با ازاء هر كیلو وزن ناخالص بار تعیین گردیده درحالیكه قوانین و مقررات مربوط به اسناد حمل مركب كالا تهیه شده توسط ICC/UNCTAD ، چنانچه حمل مركب شامل حمل دریایی كالا هم باشد SDR 67/666برای هربسته و یا ?SDRبه ازاءهركیلو وزن ناخالص محموله(هر كدام كه بیشتر باشد ) تعیین شده است. درصورتی كه حمل دریایی وجود نداشته باشد 8/33  SDR به ازاء هركیلو گرم وزن ناخالص محموله تعیین شده است.

در ایران شركت های بیمه برای حمل كالا با كانتینر 20?%تخفیف نرخ برای شرایط W.A ،F.P.A ،All Risk  منظور می نماید.بیمه گران خارجی پوشش بیمه ای كانتینر را به سه بخش منفك از هم تقسیم نمو ده اند كه عبارتند از:

بیمه بدنه كانتینر
بیمه مسئو لیت وارده به اشخاص ثالث كه ناشی از جابجایی كانتینرباشد
بیمه مسئولیت متصدی حمل
 

حمل باكانتینر تا حدود بسیار زیادی باعث كاهش خسارت ناشی از دله ـ دزدی (pilfrage )كالا در مسیر حمل یا در ترمینالها و مبادی ورود و خروج شده است.اما همیشه این خطر وجود دارد كه كانتینر به سرقت برده شود. بررسی خسارات ناشی از حمل و نقل كالا با كانتینر ارقام زیر را نشان می دهد .

 

خسارات وارده به كانتینر بر مبنای محل ایجاد خسارت

در ترمینا لها                                   60 درصد
درجاده ها
                                     15 درصد
در راه آهن
                                     15 درصد
در دریا / كشتی
                               10 درصد
در هواپیما
                                      تقریبا ناچیز
 

خسارت وارده به كانتینر بر مبنای محل اصابت:

سقف كانتینر                                30 درصد
دیواره های كانتینر
                           15 درصد
در كانتینر
                                   15 درصد
كف كانتینر
                                   15 درصد
سایر جاهای كانتینر
                           25 درصد
 

خسارات وارده به كانتینر بر مبنای عامل خسارت:

بی مبالاتی در جابجایی                                       50 درصد
بی توجهی درانبار داری و بستن
آن روی كشتی
                                             25درصد

فشار های بیش از حد هنگام
حمل و نقل شامل بدی شرایط جوی
                       10 درصد

سایر عوامل از جمله ضعف بدنه كانتینر                          5 درصد
 

شناخت ترمینالهای كانتینر در ایران

 

اصولا حمل و نقل كانتینر در ایران پیشرفت زیادی نكرده است امابه هر حال راه آهن دارای 740دستگاه واگن مسطح و در حدود 1900دستگاه واگن لبه دار است كه می توان از این امكانات برای حمل و نقل كانتینر در ایران استفاده كرد. راه آهن ایران ـ جلفا علاوه بر داشتن امكانات نگهداری و ترخیص كانتینر دارای جرثتقیل های ریلی مناسب برای جابجایی كانتینرها می باشد. در تبریز در ایستگاهی به نام سبلان كه در 15 كیلومتری این شهر واقع است دارای امكانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .ایستگاه مهر آبادـ راه آهن اصفهان ـایستگاه راه آهن مشهد هم دارای امكانات تخلیه و بارگیری مناسب می باشد .بنادر شهیدرجایی ـ امام خمینی هم دارای امكانات مناسبی جهت بارگیری و تخلیه كانتینر ها می باشند.

 تعرفه رایج در ترمینالهای كانتینر ی كشور

بر اساس مصوبه مورخ 29 /2 / 1370شورای عالی ترابری در صورت توقف بیش از حد كانتینرها بر اساس روزهای مجاز توقف علاوه بر كرایه كانتینر باید حق توقفی به شرح زیر به شركت حمل و نقل پرداخت گردد.

 

محاسبه وزن حجمی

در صنعت حمل هوایی برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار كه با ترازو یا باسكول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت فضای حمل بار هواپیما بارهایی كه سنگین بوده و درعین حال فضای كمتری از محوطه حمل بار هواپیما را اشغال كنند برای شركت های حمل بار به صرفه تر میباشند. از این رو شركت های هوایی فرمولی را بكار میگیرند كه بر اساس آن هر یك متر مكعب بار باید حداقل ??? كیلو وزن داشته باشد در غیر اینصورت شركت ها وزن محاسبه شده از طریق اندازه گیری حجم را ملاك محاسبه هزینه قرار میدهند.مطابق فرمول زیر ابتدا وزن معادل حجم بار(Chargeable Weight or Volumetric Weight) محاسبه شده سپس با وزن واقعی كالا(Gross Weight) مقایسه میشود و هر كدام از این دو بیشتر باشد آنرا به عنوان وزن قابل پرداخت انتخاب میكنند.

وزن معادل حجم = 6000 / ( طول x عرض x ارتفاع )

*ابعاد بر حسب سانتی متر

چنانچه در عمل بیش از یك بسته با ابعاد یكسان داشته باشیم تعداد بسته ها نیز باید در حاصلضرب فوق قرار گیرد و اگر ابعاد بسته ها متفاوت باشد ابتداباید حاصل ضرب برای بسته های هم اندازه محسابه شده سپس بایكدیگر جمع شده و در آخر بر عدد ???? تقسیم شود.

فاینانس (Finance ) چیست ؟

فاینانس (Finance ) چیست ؟

در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی یوزانس نمی گردد معمولاً خریدار از یك شركت مالی درخواست می كند كه وارد معامله شده و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند و در سررسید یوزانس، اصل و بهره مبلغ را از خریدار كالا اخذ نماید.
این موسسات را Financer (تامین كننده مالی یا سرمایه گذار) می گویند.

اعتبار اسنادی یوزانس (USANCE L/C ) چیست ؟

اعتبار اسنادی یوزانس (USANCE L/C )
چیست ؟ یوزانس به معنی مهلت، مدت، بهره پول و در عرف تجارت بین الملل به معنای معامله نسیه تضمین شده می باشد. هزینه یوزانس همان بهره ای است كه خریدار كالا (متقاضی اعتبار) علاوه بر قیمت كالا به خاطر مهلت داده شده می پردازد.