صادرات
صادرات
واتساپ: 09018317558 02142326

صادرات

صادرات

صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندكاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرك در مكانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرك ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمركی كالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور كالا و اختصاص برخی گمركات كشور به امر صادرات نموده است.

صادرات-کالا تعریف صادرات :

صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور،‌ كه در این مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركی كشور موردنظر است

بیشتر بدانید :

صادرات كننده :

به هر شخص حقیقی و یا حقوقی كه دارای كارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور كالا نماید صادركننده اطلاق میشود.
صادرات از نظر خروج كالا از كشور :
صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسیم میشود :

?? صادرات قطعی
?? صادرات موقت
صادرات قطعی :

صادرات قطعی عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركی كشور به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارجی ‘?’ ،‌صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی ‘?’ و عوارض و مالیات ‘?’ معاف می باشد ولیكن مشمول هزینه های گمركی است.

هزینه های گمركی :

هزینه های گمركی وجوهی است كه میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. كالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری ‘?’ و انبارداری ‘?’ معاف است. كالای كابوتاژی در گمرك مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای كالای صادراتی و در گمرك مقصد به مأخذ باربری كالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالكانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.

بیمه كالای صادراتی :

گمرك ایران مكلف است كالای موجود در گمرك و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،‌انفجار ، اشتعال بیمه كرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتیكه كالای تحویل به گمرك در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود كالا و تحویل به گمرك یك نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرك مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی كه بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده

باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. ‘?’تشریفات گمركی صادرات كالایی كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یكسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش كالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب كالای صادراتی می باشد كه با توجه به برابری ارز با ریال ملاك محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا می باشد. حق بیمه كالاهای صادراتی برای هر ماه ??% در هزار ارزش كالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادركننده می تواند كالای صادراتی خود را نزد هر شركت بیمه كه مایل باشد بیمه نماید. ‘?’

تشریفات صادراتی قطعی :

برای صدور كالا از كشور قبل از هر چیز تهیه مدارك و اخذ مجوزهایی لازم است. صادركننده كالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نماید. اسنادی كه برای مراجعه به گمرك لازم است :
?? كارت بازرگانی صادركننده
?? مجوز صدور (حسب مورد)چ

?? صورت عدلبندی
?? گواهی بهداشت (حسب مورد درخواست خریداران)
?? گواهی قرنطینه دامی و نباتی (حسب مورد درخواست خریداران)
?? گواهی استاندارد (حسب مورد)
?? معرفینامه یا وكالتنامه اظهاركننده كالا به گمرك

تبصره – رعایت تبصره یك ماده ?? قانون امور گمركی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی كه كالای صادراتی در گمرك واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.
صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرك نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب كالا و موافقت گمرك، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمركی كالای صادراتی را می توان در خارج از اماكن گمركی انجام داد.

تبصره ? – صدور قبض انبار برای كالای حمل یكسره صادراتی كه با وسیله نقلیه وارد اماكن گمركی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمركی آن به اتمام رسیده و از گمرك خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد كالا توسط ارزیاب مربوطه كافی می باشد. در صورتیكه كالا بیش از یك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروری است.

تبصره ? – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاری تا ??% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است.
تبصره ? – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طریق اتحادیه صادركنندگان كتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات كالای نساجی از قبیل پوشاك، فرآورده های چرمی ، كف پوش ، پارچه و … مرحله رؤیت كالا حذف می گردد.

بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد.
تبصره ? – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص كالاهای صادراتی نیازی به كنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود.

تنظیم اظهارنامه كالای صادراتی :

اظهارنامه كالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :
?? مشخصات صادركننده كالا
?? مشخصات اظهاركننده كالا

?? مشخصات خریدار
?? كشور محل صدور
?? كشور مبدأ
?? شرایط معامله
?? مشخصات وسیله حمل و مبدأ بارگیری
?? مشخصات كالا از نظر نوع، تعرفه ، وزن ، تعداد یامقدار و ارزش صادراتی
?? مشخصات محموله (بسته ها ، نوع بسته ،‌مقدار، علامت ، وزن با ظرف)
??? ریز اقلام هزینه های گمرك

??? نام گمرك محل تسلیم اظهارنامه و شماره و مشخصات ثبت اظهرانامه در دفتر گمرك
??? محل برای مهر و امضاء‌و تأیید گمرك و مقامات گمرك
پس از تكمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرك تسلیم می گردد.
تبصره – صادركنندگانی كه تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات كامل خریدار یا نام ترخیص كننده كالا در گمرك كشور ورودی دارند.

احراز هویت :

دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :
?? صحت اسناد و مدارك تسلیمی

?? صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد
?? صلاحیت صادر كننده

دفتر ژورنال :

بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادركننده كالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمركی) را پس از واریز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.

ارزیابی :‌

بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب كالا تحویل میشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نماید.

?? رعایت بند ? ماده ??? ا.ق.ا.گ در خصوص لاك و مهر اظهارنامه های صادراتی و رعایت ماده ??? آیین نامه آ.ق.ا.گ در مورد الصاق نمونه های كالا و كاتالوگ به اظهارنامه ها خصوصأ اظهارنامه های مربوط به كالاهای ورود موقت و صادرات از محل ورود موقت موضوع ماده ?? قانون م.ص.و و متقاضیان استرداد موضوع ماده ?? قانون م.ص.و ضروری است.
?? رعایت مفاد مادتین ??? و ??? آیین نامه آ.ق.ا.گ درخصوص ارزیابی دقیق، ظهرنویسی اظهارنامه و ثبت مشخصات كامل كالای ارزیابی شده و ارزیابان از درج عبارت كلی (مطابق لیست عدل بندی مخصوصأ در مورد اظهارنامه های فرش? ضروری می باشد.

?? رعایت مفاد ماده ??? آیین نامه ا.ق.ا.گ مبنی بر حفظ و نگهداری اظهارنامه پس از تسلیم آن به گمرك
?? توجه به ارزش اظهار شده در مقایسه با ارزشهای ابلاغی گمرك ایران و دقت در صحت وزن محموله
?? هنگام قبول اظهارنامه صادراتی، نوع صادرات شامل

الف – صادرات عام
ب – مورد استفاده جهت تسویه موقت موضوع ماده ?? ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورود موقت
ج – مورد استفاده جهت استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی موضوع ماده ?? ق.م.ص و با قید شماره پروانه ورودی در خانه ?? اظهارنامه درج گردد.

پیمان نامه ارزی:

فرمی است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهای مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسلیم می كند. از تاریخ ?/?/?? به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات كلیه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.
?? ثبت آمار صادرات غیرنفتی كشور براساس اظهارنامه صادركنندگان و ارزشیابی و تأیید گمرك وفق قانون امور گمركی صورت می پذیرد.
?? صادركنندگانی می توانند از جوایز و تشویقهای مقرر در امر صادرات استفاده كنند كه ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكی كشور واریز نموده و یا از محل صادرات نسبت به واردات كالا طبق مقررات اقدام نموده باشند. ?? كلیه صادركنندگان رأسأ و مستقیمأ مجاز به واردات تمامی كالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.

حذف برخی تشریفات گمركی:

گمركات مرزی ملزم می باشند كه در خصوص كالاهای صادرات غیرنفتی كه در گمركات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری كنند و فقط در مواردی كه سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهای صادراتی نیز – كه در گمركات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.
مراحل صادرات در گمرك :

?? معرفی كالا به گمرك
?? تسلیم اظهارنامه و اسناد لازم
?? ارزیابی كالا
?? صدور سند ترخیص
?? خروج كالا از كشور
در جهت تسهیل امر صادرات :

– ارزیابی كالاهای صادراتی گاهی در محل كارخانه و یا در انبار واحد تولید كننده كالا بنا به درخواست ذینفع انجام می پذیرد.
– صدور سند ترخیص كالا با توجه به تفكیك سرویس ارزیابی صادرات از واردات در كمترین زمان ممكن انجام میگیرد.
– خروج كالا از كشور بدون بازبینی و كنترل مجدد و با اعتماد به صادركننده انجام می پذیرد .

– كالاهای سریع الفساد از قبیل میوه و تره بار (و در صورت لزوم سایر كالاها حسب مورد ) بدون تخلیه در انبار و بصورت حمل یكسره و یا بر روی وسیله حمل ارزیابی و صادر میشوند.
از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمركات به صادرات كالاهای غیرنفتی می توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در این گمركات را نام برد كه به دلیل داشتن تخصص لازم و كافی ، كارهای گمركی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در كلیه گمركات كشور،‌انجام امور صادرات كالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.

گمركات تخصصی ویژه صادرات كالاهای خاص :

?? پوست و سالامبور : گمرك جنوب تهران

?? فرش دستبافت : گمركات غرب تهران ، شیراز، مشهد ، تبریز، زاهدان، كرمانشاه، اصفهان ، ارومیه ، بوشهر ، همدان ،كرمان ، مهرآباد ، بندرعباس ، جنوب تهران ، سهلان
?? زعفران : گمركات مشهد ، یزد، نمایشگاهها، غرب تهران ، مهرآباد و شیراز
?? پسته : گمركات كرمان، رفسنجان ، غرب تهران ،سهلان ، جنوب تهران ، شیراز، بندرعباس ، سیرجان ،مشهد ، تبریز اصفهان
نكات مهم :
?? صادركننده ملزم به ارائه گواهی مبدأ به گمرك نمی باشد.
?? حذف ارزیابی كالاهای صادركنندگان خوشنام با تأیید اتحادیه مربوطه مگر درموارد مشكوك
?? آزمایش كالاهای صادراتی بعد از صدور كالا در گمركاتیكه كه فاقد آزمایشگاه هستند.
?? صدور كالاهای دارای علامت استاندارد تحت ضوابطی بدون نیاز به ارائه گواهی استاندارد.

?? ارزیابی كالای صادراتی در صورتیكه صاحب كالا كتبأ تقاضا نماید می تواند در خارج از محوطه گمركی در محل انبارهای ملكی یا استیجاری یا عمومی رسمی صاحب كالا صورت پذیرد . صادرات كالا از محل ورود موقت به دلیل نیاز به مطابقت كالای صادره با وارده از شمول این بند خارج می باشد.
?? گمركات صادراتی در موقع بارگیری كالاهای صادراتی نسخه ای از سند حمل (بارنامه یا راهنمامه CMR) صادره توسط حامل را اخذ و به اظهارنامه خروجی الصاق و لاك و مهر كرده و نگهداری نمایند.

?? در متن اظهارنامه های صادراتی ارزش كالا به دو صورت عددی و حروفی درج و پرفراژ بر روی پروانه های صادراتی خواهد شد.

صادرات موقت :

كالاهاییكه برای انجام منظوری، موقتی به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده میشود، صادرات موقت نامیده میشود.
بخش اول : كالاهای ایرانی كه به منظور تعمیر یا تكمیل یا برای شركت در نمایشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده میشوند. از كالای مشمول این بخش ، خروج هر نوع كالای مجاز (تولید داخل یا وارداتی ) بصورت موقت نیاز به اخذ تعهدنامه ارزی نمی باشد و می توان با رعایت مقررات مربوطه و با تنظیم اظهارنامه و اجازه خرج برای تعمیر یا شركت در نمایشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتیكه كالای مورد نظر برای مصرف داخلی وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگانی اخذ شود. هرگاه كالا از انواع

ممنوع الصدور یا غیرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ایران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالای صادراتی موقت ماشین آلات و ابزار فنی كه به منظور تعمیر یا تكمیل به خارج از كشور به گمرك ارائه می گردد موافقت وزارت صنایع و معادن درخصوص عدم امكان تعمیر یا تكمیل درداخل كشور نیاز نمی باشد. صاحبان كالا باید اظهارنامه را در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد و اخذ سپرده نیز ضرورتی ندارد. بعد از خاتمه ارزیابی به بسته ها و محتویات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتی را كه (حداكثر ? ماه ) بعد از انقضای آن كالا به كشور عودت داده شود قید وسپس در اختیار صاحب كالا جهت صدور قرار می گیرد.

تمدید پروانه صادرات موقت :

اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود می تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضای تمدید كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمدید مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ایران می باشد.

بخش دوم : وسایط نقلیه

وسایط نقلیه از نوع لكوموتیو ،‌واگن، هواپیما و حتی كشتی متعلق به كشور ایران كه به طور منظم درخطوط بین ایران و كشورهای خارجی در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت می باشند. این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهارنامه صدورموقت و تودیع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف و صرفأ به تسلیم اظهارنامه اجمالی یا ارائه و تسلیم یك نسخه مانیفست در هر مسافرت اكتفا میشود. درخصوص وسایط نقلیه و حتی چهارپایان و وسایل غیرموتور به طور كلی و نیز وسایط نقلیه شخصی می بایست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری به مدت یكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله این مدت

وسیله نقلیه مذكور می توان به دفعات رفت و آمد نماید كه در این مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزی با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت میشود. صدور پروانه خروج موقت وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری مذكور موكول به ارائه سند مالكیت و پروانه شناسایی صادره از نیروی انتظامی است. كلیه اسناد و مدارك قانونی وسیله نقلیه در پرونده ای كه در مورد بنام مالك اتومبیل و به منظور خروج موقت تنظیم می گردد تا عودت وسیله نقلیه نزد گمرك نگهداری میشود. وكالتنامه های دستی و قولنامه ها و اسناد انتقال غیررسمی فاقد اعتبار قانونی بوده و مورد پذیرش گمرك نمی باشد.

بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات:

كلیه مؤسسات و شركت ها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی ومهندسی و اجرایی نمایند و می بایست حسب مورد تشخیص صلاحیت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط كمیته موضوع ماده ?? آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. موسسات و شركتهای صادركننده خدمات مجازند ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز كشور طبق رویه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است برای خروج ماشین الات وتجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها از كشور به هر شكل مجاز و یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد)

هیچگونه سپرده یا تضمینی مطالبه نكند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی كه مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتی اقلام مذكور می باشد. كمیته ماده ?? آیین نامه مذكور متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشكل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:‌
الف – تشخیص صلاحیت مؤسسات و شركتهای فاقد رتبه بندی

ب – تعیین نوع و میزان قابل خروج مصالح، تجهیزات و ماشین الاتی كه صادراتشان (دایمی یا موقت ) نیاز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طرف دستگاههای اجرایی ذیربط روبرو شده اند.

پ – تعیین میزان ارزی قابل بازگشت هر قرارداد و همچنین نحوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهایی كه در چارچوب قرارداد به صورت قطعی از كشور خارج شده اند.
ت – تعیین نوع و میزان مصالح،‌ تجهیزات و ماشین آلاتی كه به منظور ایجاد پایگاه یا شعبه، توسط مؤسسات و شركتهای آیین نامه بصورت قطعی،‌قابل خروج از كشور می باشند.
امور مربوط به صادرات خدمات فنی ومهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ??? قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگانی (مركز توسعه صادرات ایران) پیگیری و انجام میشود. (بابت ماشین آلات و تجهیزات و ابزار موردنیاز)

بخش چهارم:

دامهایی كه برای تعلیف به طور موقت از كشور خارج میشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض معاف می باشند . نتایج دامهای مذكور كه در مدت تعلیف بوجود آمده اند نیز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشریفات خروج و معاودت این دامها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران می باشد.

كارت بازرگانی :

مبادرت به امر صادرات بصورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.’?′ كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضیان اعم از اشخاصی حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی صادرمی گردد. صادركنندگان كالا و خدمات دارای كارت بازرگانی باشند یا نباشند در طول اجرای برنامه سوم توسعه (بند ب ماده ???) مشمول پرداخت عوارض و مالیات علی الحساب نخواهند بود. كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفأ از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند. ‘?’

موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی :

?? شركت تعاونی مرزنشینان برای ورود كالاهای موردنیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور كالا در ازای كالاهای وارداتی
?? ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند، برای ورود كالاهای موردنیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
?? پیله وران برای ورود كالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ كارت پیله وری و مجوز ورود ازاداره بازرگانی شهر یا استان مربوط
?? كارگران ایران شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده
?? كالاهایی كه ورود و صدور آنها به تشخیص گمرك برای فروش می باشند.

ملاك تجاری بودن كالا :

كالاهایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفكیك و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.
الف – نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی كه می تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرك ایران .
ب – ماشین آلات ، تجهیزات ، اجزاء و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد كارت بازرگانی كه در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأسأ وارد می نمایند.
پ – عملیات ورود و صدور كالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی كه برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام میشود. در موارد خاص كه وزارت بازرگانی تشخیص میدهد ورود كالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید.

ت – صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدی برای یك دوره حداكثر ? ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگانی
ث – وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی ، علمی , پزشكی ، آموزشی،‌ آزمایشگاهی، كاتالوگ ، بروشور، كتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی، كالاهای مورد نیاز پیمانكاران ومشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی .

تقسیم بندی كالاهای صادراتی :‌

كالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم میشوند‌:
?? كالای مجاز – كالایی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد.
?? كالای مشروط – كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان پذیر است.

?? كالای ممنوع – كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شروع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف ) و با به موجب قانون ممنوع گردد.
به موجب بخشنامه شماره ??????? مورخ ??/?/?? اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی،‌صادرات كلیه اقلام (تولید داخلی) به استثناء اقلام یارانه ای – اقلام دامی یا نباتی كه جنبه ذخایر ژنتیك یا محافظت محیط زیست دارند – اشیاء عتیقه و میراث فرهنیگ – پنبه ،‌پوست خام ، سالامبور ، وت بلو،‌ كرك خام بزی، فرآورده های نفتی ، الكیل بنزن و محصولات پتروشیمی – شمش مس، شمش آلیاژهای مس ، كاتد و آند مس، شمش فولاد و شمش آلومینیوم ، قراضه و ضایعات فلزی ، جوبه هر شكل ،‌دانه های روغنی، خوراك طیور،‌ پوكه آمپول و سرنگ .دولت می توان بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور بعضی ازكالاها را ممنوع نماید.

فهرست كالاهای ممنوع الصدور :‌

?? به موجب بند ? مصوبه قانون شورای انقلاب مصوب ??/??/?? صدور هرگونه اشیاء عتیقه و هنری از كشور ممنوع است . این ممنوعیت شامل تابلو و آثار هنرهای تجسمی معاصر (مربوط به پنجاه سال اخیر) نمیشود.
?? صدور هیزم وذغال چوب ممنوع است. ’??’

?? صدور انواع قالی و قالیچه كه با الیاف مصنوعی یا مخلوطی از استاندارد و آنهایی كه تار و پودشان از الیاف مصنوعی باشد ممنوع است.
نحوه صدور كتب، نشریات، فیلم، نوار ،‌تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی هنری: ’??’
صدور و كتب و نشریات ، فیلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نیست مجاز است. صدورتابلو نقاشی و سایر اثار فرهنگی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می باشد. خروج اقلام فرهنگی زیر تا سقف یك تن، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد :
?? كتاب به زبان فارسی و غیرفارسی

?? پوستر
?? بروشور
?? كارت ویزیت
?? جزوه های درسی
?? تقویم دیواری و جیبی
?? كارت پستل

?? لیبل
?? متون تبلیغاتی فرهنگی
خروج آثار صوتی و تصویری و رایانه ای ، شامل نوار كاست ،‌نوار DVD، CD، VHS و نیز آثار مكتوب ،‌شامل كتاب و مطبوعات بصورت همراه مسافر بدون اظهارنظروزارت پست و تلگراف و تلفن و با رعایت سایر مقررات از مرزهای كشور به خارج، بلامانع است. خروج آثار صوتی به خارج از كشور از طریق پست نیاز به مجوز وزارت پست و تلگراف و تلفن ندارد.
خروج كالا برای شركت در نمایشگاه خارجی :

برگزاری نمایشگاه به نام جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و همچنین برگزاری نمایشگاه بین المللی در داخل كشور به منظور معرفی و عرضه محصولات و فرآورده های ایرانی و خارجی منوط به كسب مجوز از وزارت بازرگانی و برگزاری نمایشگاه نظامی منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. كالاهایی كه با مجوز وزارت بازرگانی به میزان متعارف به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ، به خارج از كشور ارسال می گردد بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور و بدون سپرده پیمان ارزی با رعایت سایر مقررات ،‌قابل خروج از كشور می باشند. ’??’

ارسال نمونه كالا :‌

ارسال كالا اعم از ساخت داخل یا خارج بعنوان نمونه تجاری، یا برای آزمایش ، تجزیه یا تعمیر در صورتیكه حجم تجاری نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعی یا قانونی نبوده و از نوع عتیقه نیز نباشد بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهای لازم و رعایت مقررات مربوط میسر خواهد بود. در صورتیكه خروج كالا از این طریق در رابطه با كالاهایی درمجموع بصورت یك جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست آن كالاها را برای جلوگیری از خروج آنها به گمركات اعلام نماید. ’??’
صدور كالا از طریق پست :

ارسال كالا از طریق پست با جنبه غی

رتجاری به استثنای كالاهایی كه شرعأ یا قانونأ ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگانی ومجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخی كالاها از این طریق بصورت یك جریان تجاری درآید وزارت بازرگانی می تواند فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرك اعلام نماید.
تبصره- سقف میزان كالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداكثر ?? دلار برای هر نفر خواهد بود. ’??’
مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بین المللی :
مرسولات پستی به كلیه اشیاء اطلاق میشود كه بر طبق قوانین پستی داخل یا بین المللی توسط پست قبول،‌مبادله و توزیع میشود. ’??’
مرسولات پستی دو نوع است : مراسلات وامانات

مراسلات پستی عبارت است از نامه ، كارت پستی مطبوعات، بسته های كوچك، نمونه های تجارتی،‌ فنوپست نوار و صفحه پرشده و همانند و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان
امانات پستی عبارتست از كلیه بسته های پستی به استثنای نامه و كارت پستی كه از لحاظ وزن بسته بندی و كرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولأ مخصوص بسته هایی با وزن تا ?? كیلوگرم به طریق زمینی و با وزن تا ?? كیلوگرم به طریق هوایی می باشد.
نظارت و بررسی گمركی مراسلات ارسالی به خارج از كشور :‌

كلیه مراسلات ارسالی به خارج از مشمول بررسیهای گمركی هستند باید فرمهای مربوطه برای امانات كه توسط فرستندگان تكمیل میشود ،همراه باشد. فرمهای یاد شده كه اظهارنامه های گمركی مرسولات پستی تلقی و بررسی گمركی براساس آن انجام میشود توسط ادارات پست در اختیار فرستندگان قرار داده میشود. در نقاطی كه واحد گمركی تشكیل شده است نمایندگان گمرك در باجه های پستی مرسولات پستی مشمول مقررات گمركی را نظارت می كنند واین نظارت با زدن مهری كه از طرف گمرك تهیه شده بر روی مرسولات پست اعمال و مشخص میشود. ’??’در نقاطی كه واحد گمركی وجود ندارد مأموران پست به نیابت از طرف گمرك مراسلات و امانات را قبول و به دفاتر پست ارسال می دارند. ’??’

تجدید ارزیابی امانات و مراسلات پستی :

نمایندگان گمرك مرسولات قبول شده را با توجه به فرمهای مربوطه همراه آنها كنترل و در صورت مشكوك بودن می توانند بازكردن آنها را جهت تطبیق محتوی بسته با فرم همراه مرسوله را از مأمور پست دفتر مبادله بخواهند در صورت مشاده خلاف می توانند بسته را برگشت داده و در صورت ممنوع الصدور بودن ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام نمایند. ’??’
كالای همراه مسافر خروجی :‌’??’

مسافران خروجی اعم از اینكه ایرانی باشند یا خارجی ، می توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی ، كالاهای ایرانی به هر میزان و كالای غیرایرانی تا سقف مقرر در آیین نامه مسافران ورودی (?? دلار) را همراه ببرند مشروط برآنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاری پیدا نكند.

تبصره ? – خروج اشیاء عتیقه وكتب خطی ممنوع است.
تبصره ? – خارجیانی كه بطور رسمی در ایران به كار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اتشغال دارند در پایان كار یا تحصیل می توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز یا كارت بازرگانی از كشور خارج نمایند.

مسافرین عازم خارج كشور،‌ مجازند كلیه كالاهای ساخت داخل كه جنبه تجاری نداشته باشد به استثنای موارد زیر را به همراه خود از گمركات خارج نمایند. ’??’
?? خروج فرش دستبافت به همراه مسافر ، تا سقف بیست متر مربع، مجاز بوده و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده ، وجود نخواهد داشت.
?? خروج فرش دستبافت به همراه مسافر به كشور امارات متحده عربی و سایر كشورهای حوزه خلیج فارس ،‌در سقف مندرج در بند ? بلامانع است.
تبصره – خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهای زیارتی عراق، سوریه و عربستان سعودی كماكان ممنوع می باشد.
?? خروج فرش همراه مسافر،‌ علاوه بر مرزهای هوایی، از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می باشد.

?? خروج فرشهای نفیس ، عتیقه و یا سایر اشیای مشابه كه جنبه میراث فرهنگی داشته باشد، به همراه مسافر ممنوع است.
?? اقلام ساخته شده از طلا و نقره ، مشمول مقررات خاص خود می باشد.
?? خروج اقلام صنایع دستی به اسثنای فرش دستباف به همراه مسافر بلامانع است.
?? خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است به استثنای پسته كه به ازای هر گذرنامه حداكثر ?? كیلو و زعفران كه به ازای هر گذرنامه حداكثر یكصد گرم مجاز بود.
?? محدودیت فوق به استثنای بندهای ? و ? شامل جهانگردانی كه دارای گذرنامه خارجی می باشند نمیشود.

تبصره – در صورتیكه كالاهای همراه جهانگردان خارجی ،در مقیاس تجاری باشد ، خروج آن در برابر ارایه اعلامیه فروش ارز به سیستم بانكی بلامانع خواهد بود. به موجب بند ? مصوبه شماره ?????/ت ????? مورخ ??/??/?? هیئت وزیران (وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به اعمال محدودیت در خروج آن دسته از كالاهای همراه مسافر كه به صادرات رسمی كشور لطمه می زنند، اقدام نماید. )

تصویب نامه هیئت وزیران، در خصوص نحوه ومیزان كالاهای قابل خروج توسط اتباع خارجی به شماره ?????/ت ????? هـ مورخ ??/?/??
?? خروج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی ندارند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.
?? خروج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی دارند تا میزان یك هزار دلار به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.
?? كالاهای یارانه ای از شمول این مصوبه مستثنی بوده و دستورالعمل اجرایی این تصویبنامه توسط وزارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می گردد.

به این نوشته امتیاز دهید
Rate this post
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 1759

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید، در اولین فرصت کاری با شما در ارتباط خواهیم بود.

پاسخگوی سوالات شما هستیم

شماره تلفن: 02142326

واتساپ- ایتا- تلگرام 09018317558


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ