پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

بهداشت

اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

  بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان جهت ت

1396-8-4 0

ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل ه

1396-8-4 0

انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IM

1396-8-4 0

صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاهها

1396-8-4 0

ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآ

1396-8-4 0

تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه   مدی

1396-8-4 0

فهرست شركت های بازرسی مورد تایید

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت ممیزی واحدهای تولیدی خارج از كشور &

1396-8-4 0

ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان


02142326
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "