اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

بهداشت

اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان

اعلام تغییرات در سامانه توزیع كنندگان بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص اعلام تغییرا

1396-8-4 0

ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل های مصرفی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال نمونه اقلام ضدعفونی كننده جهت تایید پروتكل ه

1396-8-4 0

انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص انتقال ویرایش اطلاعات مدیرعامل شركتها از سامانه IM

1396-8-4 0

صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص صدور مجوزهای ورود و ترخیص و تمدید پروانه كالاهای تولیدی توسط دانشگاهها

1396-8-4 0

ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی و سنتی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص ارسال كلیه مستندات و مدارك مربوط به قیمت گذاری فرآ

1396-8-4 0

تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تكمیل اطلاعات مربوط به پروانه های ثبتی در سامانه صدور پروانه مدیر كل نظ

1396-8-4 0

فهرست شركت های بازرسی مورد تایید

فهرست شركت های بازرسی مورد تایید بخشنامه وزارت بهداشت در مورد فهرست شركت های بازرسی مورد تاییدجهت مم

1396-8-4 0

ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص ممنوعیت فروش آمپولهای بكوزیم و بپانتین وبیوتین در داروخانه ها و مراكز

1396-8-4 0

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ