پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

بهداشت

بخشنامه وزارت بهداشت در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان تجهیزات وملزومات پزشكی سراسركشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد ابلاغ دستورالعمل ثبت توزیع كنندگان وعرضه كنندگان ت

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت، در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شركتهای تجهیزات پزشكی

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امكان تصحیح GTIN و وجوه افتراقی برای كدهای IRC شرك

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت،در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص راه‌اندازی فاكتور و حواله الكترونیك داروها ، معاون

1396-8-4 0

بخشنامه وزارت بهداشت، در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولوژیك یارانه ای مورد نیاز سال 1396 كشور

بخشنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد فراخوان تامین واكسن ها، سرم ها و فرآورده های بیولو

1396-8-4 0

الزام تامین نیازهای مراكز درمانی از تولیدات داخلی

معاون وزیر بهداشت و ریاست سازمان غذا و دارو طی بخشنامه ای از دانشگاههای علوم پزشكی خواست تا در تامین

1396-8-4 0

ارتقای سیستمهای مدیریت كیفیت سلب اقبال به دارو های خارجی است

مدیركل نظارت دارو و مواد مخدر در گردهمایی مدیران صنایع دارویی در هتل المپیك گفت: وضعیت خطاهای بحرانی

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "