پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

گمرکی

چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا

بخشنامه گمرك در خصوص چگونگی اخذ مالیات علی الحساب 4 درصد واردات قطعی كالا :گمرك جمهوری اسلامی ایران

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های نفتی

بخشنامه گمرك در خصوص اعلام تایید صلاحیت آزمایشگاه كیفیت آزمای كردستان ، جهت تعیین ماهیت فرآورده های

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

بخشنامه گمرك در خصوص پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی : مدیر كل دفتر صادرات گمرك جمهوری اسلام

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی

بخشنامه گمرك در خصوص تعیین تكلیف گندم های وارداتی ثبت سفارش شده قبلی كه بعد از نامه وزارت جهاد كشاور

1396-8-4 0

بخشنامه گمرك جمهوری اسلامی ایران در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد

بخشنامه گمرك در مورد تشریفات گمركی محمولات دارویی و نیز كالاهای سریع الفساد : معاون فنی و امور گمركی

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "