پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
دانش بازرگانی

تعاریف و مقررات

دانش بازرگانی

زنجیره كارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای

1396-8-4 0

روش های پرداخت در بازرگانی بین المللی

در معاملات تجاری بین المللی وجهی كه فروشنده در مقابل دریافت آن مالكیت كالا را به خریدار انتقال می ده

1396-8-4 0

چالشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یكی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی كشورها و بویژه جوام

1396-8-4 0

معیارهای ارزش گذاری كالاهای وارداتی

كشورها به طور روزافزون به اجرای روشهای تعیین ارزش كالابرای دریافت حقوق گمركی متمایل می شوند. مضاف بر

1396-8-4 0

ایران كد

به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 97 قانون تجارت الكترونیكی مصوب

1396-8-4 0

رویه‌های گمركی

كالای وارده به قلمرو گمركی را می‌توان برای یكی از منظورهای زیر اظهار كرد: الف ـ ورود قطعیب ـ ورود مو

1396-8-4 0

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی

حقوق مودیان در قوانین مالیاتی : بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است كه دولت موظف به تحقق آنها م

1396-8-4 0

مناطق آزاد تجاری

با این كه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه تعریف بانك جهانی تعریف كامل ت

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "