پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا
فهرست مبادی مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمركی

تعاریف و مقررات

فهرست مبادی مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمركی

           فهرست مبادی مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظایف و رویه های گمركی      در اجرای مفاد بند 1

1396-8-4 0

اصطلاحات معمول در ظهر نویسی / پشت نویسی اسناد

كالای اعتبارات اسنادی در واقع بعنوان وثیقه بانك بوده و بعبارتی بارنامه سند اصلی مالكیت كالا میباشد و

1396-8-4 0

ترخیصیه

ترخیصیه ( دستورتحویل یا اجازه تحویل ) سند یا حواله تحویل كالا به صاحب آن یا عبوردهنده است كه از سوی

1396-8-4 0

Surety ship Bond

در تجارت الكترونیك این ضمانتنامه ، ضمانت نامه ایی است كه تعهد به فعل غیر می كند. عقد ضمان را می‌توان

1396-8-4 0

نقطه تجاری

مفهوم نقطه تجاری برای نخستین‌بار به منظور فراهم كردن فرصت‌های تجاری بین‌المللی برای بنگاه‌های كوچك و

1396-8-4 0

فورواردر و قراردادهای تجارت بین المللی

فورواردر با توجه به وظایف و مسئولیت هایی كه دارد بایستی احاطه كاملی به كلیه تجارت بین المللی اعم از

1396-8-4 0

سازمان جهانی گمرك ، ساختار و كنوانسیونها

مركز جهانی تخصص های گمركی گمرك نهادی حیاتی برای ”حاكمیت خوب“ تأمین رفاه و كامیابی شهروندان و حفاظت ا

1396-8-4 0

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 كاربرد مقررات  : Application of UCPمقررات متحدالشكل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره

1396-8-4 0
تجارت امن و پایدار
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "