آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا
آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا
واتساپ: 09018317541 02142326

آشنایی با مفاهیم و مراحل صادرات كالا

صادرات چیست؟

صادرات چیست ؟

عبارتست از ارتباط و كاركردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها .

صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار كردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی كشور است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر برای كسب
درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی می نماید .

صادرات چیست ؟ شرایط صادرات

.اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است .

.دومین شرط صادرات كار كردن است – كار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا كار كردن .

.سومین شرط صادرات ، پیكار نمودن در میدان رقابت است .

.چهارمین شرط صادرات ، پشتكار داشتن در امر صادرات است .

اصول و قواعد صادرات

یكی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است .

بازار سه اصل دارد :

.         هیچ چیز ثابت نیست .

.         هیچ كس كامل نیست .

.         هیچ چیز مطلق نیست .

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند :

.     تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و كاری در امر صادرات

.     تعهد داشتن به صادرات

.     تعلق داشتن به صادرات

.     تداوم داشتن در امر صادرات

.     تحول داشتن در امر صادرات

برای دریافت اطلاعات پیرامون واردات کالا و ترخیص کالا کلیک کنید.

صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون كل صادرات شكارگاهی است كه به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شكار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود .

صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حركت در آنسوی مرزهای ملی كه از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد .

اصول بازاریابی در تمام دنیا یكی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نكات زیر را باید مورد توجه قرار داد :

 • تلاش برای متمایز ساختن محصول و شركت
 • تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
 • سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
 • بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
 • تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
 • توجه به تشكل گرایی و هم گرائی در بازار
 • ارتباط نزدیك و دائمی با توزیع كنندگان و مشتریان
 • توجه به تحقیق و بررسی بازار به شكل های مختلف
 • حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند
 • توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش )
 • مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت كیفیت و ا ستانداردهای بین المللی
 • آشنایی و استفاده از تكنیك های مدرن فروش از جمله E-Commerce
 • استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت
 • حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی
 • مدیریت و واكنش سریع در مقابل عملكرد رقبا

صادرات چیست ؟

صادرات یك سیستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بایستی با هم فعالیت كنند تا سیستم بخوبی كار كند .

تعریف بازاریابی (MARKETING )

بازاریابی شامل شناخت نظام بازار و نیازها و خواسته هاورفع آنها ازطریق مبادلات مطلوب است .

بازاریابی دارای سه بعد است : بازارشناسی ، بازارسازی و بازارداری

 – بازارشناسی یعنی انجام تحقیقات بازاریابی برای شناخت نظام بازار و نظام صادرات قبل از هرگونه انجام عملیات صادراتی .

مدل C برای بازار شناسی وجود دارد :

الف : شناخت خودمان ( شركت )  Company

ب : شناخت مشتری یا مخاطب     Costumer

ج : شناخت رقبا                       Competitor

د : شناخت محیط و عوامل محیطی Change Fuctor

 – بازارسازی یعنی استفاده از كلیه عوامل تكنیك ها و استراتژی ها جهت ایجاد و افزایش سهم بازار

مدل P برای بازار سازی وجود دارد :

الف : محصول خوب Product

ب : قیمت مناسب price

ج : توزیع بموقع Place

د : تبلیغ بجا Promotion

بایستی این چهار عامل را طوری تركیب كنیم كه مورد قبل مشتری قرار گیرد .

 – بازار داری یعنی روشها و تكنیك ها و ابزارهایی را بكار برد  تا سهم بازار و مشتریان حفظ شوند و روابطی بلندمدت و توأم با وفاداری برای ایجاد صادرات پایدار بوجود آورد .

مجموعه بازارشناسی ، بازار سازی و بازار داری را بازارگردانی می گویند .

 شناسائـی ، شناسانـدن ، رضایـت              كـنـد بازاریابـی را حكایـت

دریغـا قـدر آن را كـس نـدانـد             در ایـن آشفتـه بـازار ولایت

نقش اطلاع رسانی در صادرات

در سیستم اطلاع رسانی مهمترین ویژگی اینست كه موقعیت هر كس را در بازار شناخت و الگوبرداری كرد و نوآوری نمود و الگوی جدید ارائه داد .

یك سیستم اطلاع رسانی در صادرات و بازاریابی بایستی علائم زیر را دارا باشد .

جذابیت ظاهری ( Attention )

علایق های مشتری ( Interests  )

كشش و جاذبه ایجاد كردن ( Desire )

انجام فروش كالا ( Action  )

رضایت مشتری ( Satisfaction  )

فردی در سیستم اطلاع رسانی موفق است كه یاد بگیرد هر چیزی را لازم است دریافت كند و خوب پردازش دهد و خوب در اختیار متقاضیان قرار دهد

در مورد اطلاع رسانی می توان گفت ? درصد از اطلاعات ما هشتاد درصد نقش را در فعالیتهای ما خواهد داشت و بنابراین بایستی رفت و این ? درصد اطلاعات كلیدی را بدست آورد كه شامل تجزیه و تحلیل رقبا ، تجزیه و تحلیل شركت ، تجزیه و تحلیل محیط و تجزیه و تحلیل بازار می باشد .

الف : تجزیه و تحلیل رقبا :
 •  شناخت رقبای اصلی و اهداف و رفتار آنان در بازار .
 •  سهم رقبا در بازار و میزان رشد آنان .
 • كیفیت خدمات رقبا در بازار .
 • جایگاه بازار رقبا .
 • عملیات رقبا در بازار .
 •  منابع و امكانات رقبا در بازار .

 

ب : تجزیه و تحلیل شركت :
 •  اهداف و آرمان های خودمان
 •  سهم خودمان در بازار چگونه است
 •  رشد در بازار چگونه است
 •  كیفیت خدمات در بازار چیست
 •  جایگاه در بازار كدام است
 • منابع و استراتژی ما در بازار چگونه است
ج : تجزیه و تحلیل محیط :
 • رابطه ما با كشور بازار هدف از نظر سیاسی چگونه است
 • ساختار اقتصادی آن كشور چیست
 • فرهنگ و آداب اجتماعی كشور بازار هدف چگونه است
 •  نوع تكنولوژی غالب در كشور بازار هدف چگونه است
 •  قوانین و مقررات حاكم بر آن كشور چیست
 •  اثرات محیط جهانی در آن بازار چگونه است
د : تجزیه و تحلیل بازار :
 •  اندازه بازار هدف به لحاظ میزان خرید و مصرف كالای مورد نظر .
 • رشد بازار هدف چگونه است .
 •  تقسیمات جمعیتی بازار به لحاظ عرضه و تقاضا .
 • شناخت رفتار خریداران و سبك زندگی افراد آن جامعه .
 • تجزیه و تحلیل و شناخت واسطه ها در بازار ( شركتهای تجاری و صادراتی و . . . )
 • شناخت علائق و رضایت مشتریان

 

صادرات چیست ؟ آشنایی با برخی اصطلاحات بازرگانی

اعتبارات اسنادی LC  چیست ؟

تعهدی است كه بانك گشایش كننده اعتبار بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسنادی وجه اعتبار را به فروشنده پرداخت كند .

اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative كدام است ؟

اعتباری است كه گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذكر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد.

اعتبار اسنادی یوزانس Usance LCچیست ؟

اعتباری است كه پرداخت وجه كالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( ?? یا ??? روز ) توسط بانك گشایش كننده اعتبار یا بانك كارگزار پرداخت
می گردد .

فرم S.A.D در گمرك چیست ؟

سند یا اظهار نامه واحد گمركی است كه به منظور یكسان سازی جمع آوری اطلاعات و پدازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

  CRF چیست ؟

یك سند گمركی  است كه توسط موسسات بازرسی كالا صادر می شود و نشان می دهد كه قیمت كالا در مبدأ مورد تأیید شركت بازرسی قرار  گرفته است .

معامله Bay back چیست ؟

فروشنده در یك كشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امكانات را به كشور خریدار می دهد تا در آنجا كالا تولید شود و به كشور فروشنده برگردد .

فرم SD چیست ؟

سندی كه تولیدكننده كالا به موجب آن كتباً اقرار می كند كه كالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

فرم MD چیست ؟

اظهار نامه تولید كننده كالاست كه به موجب آن تأئید می كند كالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده است .

گواهی SFR چیست ؟

گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

منطقه آزاد تجاری – صنعتی چیست ؟

قسمتی از قلمرو سیاسی یك كشور كه كالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمركی نمی شود . واردات كالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمركی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات كشور مستثنی می باشد .

كشورهای CIS ( كشورهای مستقل مشترك المنافع ) كدامند ؟

جامعه كشورهای مستقل مشترك المنافع در سال ???? تأسیس گردیده و اتحادیه ای است كه از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه كشور روسیه ، اوكراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و كشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبكستان ، تركمنستان ، تاجیكستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

صادرات چیست ؟   بازارچه های مرزی چیست ؟

محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمركات مجاز به انجام تشریفات ترخیص كالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند كالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید .

روش خریدهای متقابل چگونه است ؟

روش خریدی است كه در آن پرداخت بهای كالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

ورود موقت چیست ؟

رویه گمركی است كه به موجب آن برخی از كالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمركی می گردد و سه گونه است :

 • ورود موقت كالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
 •  به منظور نمایش در نمایشگاهها
 • ورود موقت خودرو

اصطلاحات اینكوترمز : international  commercial terms كدامند ؟

طبقه بندی چهارگروه اینكوترمز

گروه      E

گروه F

گروه C

گروه D

تحویل كالا در نقطه عزیمت در مبدأ (EXW)

تحویل كالا به خریدار بدون پرداخت كرایه حمل در مبدأ

FAS – FCA

FOB

تحویل كالا در مبدأ به خریدارباپرداخت كرایه حمل

CIF – CFR

CIP ,CPT

تحویل كالا در مقصد

DAF

DES-DEQ

DDU , DDP

EXW        تحویل كالا در محل كار ( كارخانه ، انبار و . . . )

FCA         تحویل كالا به حمل كننده در مبدأ

FAS         تحویل كالا در كنار كشتی در مبدأ

FOB         تحویل كالا در عرشه كشتی در مبدأ

CFR         ارزش و كرایه حمل تا مقصد

CIF          ارزش ، بیمه و كرایه حمل تا مقصد

CPT         تحویل با پرداخت كرایه حمل تا مقصد

CIP          تحویل با پرداخت كرایه حمل و بیمه تا مقصد

DAF         تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )

DES          تحویل در عرشه كشتی ( در مقصد )

DEQ         تحویل در اسكله ( در مقصد )

DDM        تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی

DDP         تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمركی

   معنی صادرات چیست ؟  

كسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است كه از فروش تولیدات یا خدمات به كشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی كمك شایانی نماید .

  مشكلات داخلی صادرات كدام است ؟

این مشكلات اصولاً به تولید و كیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلی و بازاریابی و بسته بندی برمی گردد .

صادرات چیست ؟   مشكلات بین المللی صادرات كدامند ؟

محور بودن اقلام صادراتی ، كشش پذیری كالاها ، وجود رقبا ، عدم انجام به موقع تعهدات ، عدم شناخت فرهنگ مصرفی كشورهای خریدار ، ضعف تبلیغات .

 مراحل انجام صادرات كدام است ؟  

– بازاریابی ( شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن )

– كسب مجوز صدور كه در حال حاضر صدور اغلب كالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط كالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند .

– تعیین قیمت صادراتی توسط كمیسیون ? نفره نرخ گذاری .

– صدور پروفرما ( سندی كه توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می دهد )

– تهیه و تدارك و بسته بندی كالا

– دریافت گواهی بازرسی كالا از اداره استاندارد

– صدور فاكتور و اخذ گواهی مبداء

– سپردن پیمان ارزی

– عقد قرارداد حمل و نقل و بیمه

– اظهار كالا به گمرك

– ارسال كالا

– دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور

صادرات چیست ؟ روش های پرداخت در معاملات تجاری چگونه است ؟

در حال حاضر متداولترین و مهمترین شیوه پرداخت در معاملات كه در دنیا متداول است روش پرداخت با شیوه اعتبارات اسنادی است .

اعتبارات اسنادی تعهدی است كه بانك گشایش كننده اعتبار برعهده می گیرد تا در قبال اخذ اسناد معینی ، مطالبات ذینفع اعتبار یا فروشنده را بپردازد ، یا برات وی را قبول نویسی كند ، یا حواله های درخواستی وی را پرداخت كند و یا بانك دیگری را مأمور این عملیات نماید .

این پرداخت یا از طریق برات ارزی (  B/E ) و یا اعتبارنامه (L/C ) صورت می گیرد .

 اعتبار نامه (L/C) یا (  latter of credit) چیست ؟  

فرم قراردادی است كه به موجب آن بانك بازكننده اعتبار بنا به درخواست خریدار ، بانك دیگری را كه بانك ذینفع یا كارگزار نام دارد مجاز می دارد حداكثر تا پایان مدت تعیین شده ، اسناد حمل كالاهای مورد معامله را به بانك تسلیم كند و آن بانك حداكثر تا میزان اعتبار را پرداخت نماید .

بانك كارگزار سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانك دستور دهنده ارسال می كند .

اعتبار نامه قابل معامله نمی باشد .

برات ارزی (B/E ) یا (Bill of Exchange ) چیست ؟

این برات توسط فروشنده ( ذینفع ) نوشته می شود و از طریق بانك ابلاغ كننده یا بانك ذینفع ارسال می شود و پس از قبول نویسی ، صادركننده یا فروشنده می تواند بلافاصله و یا بعد از تاریخ تعیین شده مبلغ مندرج در آن را دریافت كند . برات قابل معامله است .

 فاینانس ( Finance ) چیست ؟

در مواقعی كه فروشنده كالا حاضر به قبول اعتبار اسنادی مدت دار نمی گردد و خریدار به خاطر فقدان نقدینگی قادر به افتتاح اعتبار اسنادی نمی باشد معمولاً خریدار از یك شركت مالی درخواست می كند كه وارد معامله شود و وجه معامله را به فروشنده نقداً پرداخت كند و بهره گیرد . این موسسات را فاینانس مالی می گویند .

  كنوانسیون های حمل و نقل كدامند ؟

– كنوانسیون CMR :

این كنوانسیون جهت تأمین منافع و حقوق دست اندركاران حمل و نقل جاده ای و یكنواخت كردن شرایط حاكم بر قرارداد حمل و نقل بین المللی جاده ای ایجاد شده است .

– كنوانسیون TIR :

این كنوانسیون برای ایجاد تسهیلات در رابطه با تشریفات گمركی كامیونهای حامل كالا كه در جاده های بین المللی تردد و از گمركات كشورهای ثالث عبور می كنند تدوین و به مرحله اجرا درآمده است .

– كنوانسیون كوتیف COTIF  :

این كنوانسیون مربوط به حمل و نقل بین المللی با راه آهن است .

صادرات چیست ؟  ارزش CIF كالا چگونه محاسبه می شود ؟

ارزش كالا ( COST ) + بیمه ( IN SURANC ) + كرایه حمل ( FRESGHT  )

  ترانزیت چیست ؟

روش گمركی است كه براساس آن كالاها تحت نظارت گمرك از یك گمرك به گمرك دیگر حمل می گردد .

 ترخیص چیست ؟

به معنی تسویه حساب با گمرك پس از انجام تشریفات قطعی گمرك است .

 اظهار نامه گمركی چیست ؟

عبارتست از هر اظهار یا اقدامی راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرك به هر شكل كه توسط گمرك توصیه شده یا مورد قبول واقع شده است .

 كابوتاژ چیست ؟

حمل كالا از یك نقطه به نقطه دیگر در یك كشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی .

انواع واردات : 1 – واردات قطعی . 2 – ورود موقت . 3 – كالای مرجوعی . 4 – ترانزیت كه شامل : داخلی و خارجی می باشد .

 حق العمل كاری گمركی چگونه است ؟

 به شخصی اطلاق می شود كه تشریفات گمركی كالای متعلق به اشخاص دیگر را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام دهد .

 

به این نوشته امتیاز دهید
Rate this post
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
3 8800

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

در صورت تمایل شماره تماس خود را وارد نمایید، در اولین فرصت کاری با شما در ارتباط خواهیم بود.

نظرات

 • مهری خاضعین

  با سلام اطلاعات مفیدی است اما با شرایط فعلی جامعه دست اندر کاران واردات وصادرات ومشکلات تحریم وقوانین پولشوئی ودور زدن بعضی از ممنوعیت ها بخاطر رفع مشکلات ارزی بهتر است با مدل های فعلی نیز آشنا شویم

 • الهام بهلول زاده

  بسیار مفید و ارزشمند .سپاس

  • پرشین تجارت

   از حسن نظر شما ممنونیم. اگر سوالی دارید در خدمت هستیم

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان

شماره تلفن: 02142326

واتساپ09018317541


" ترخیص کالا خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "
021-42326 ارتباط از واتساپ