پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)
مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشكل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 كاربرد مقررات  : Application of UCP
مقررات متحدالشكل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است كه اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی كه قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینكه صریحا” در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.
تعاریف :
از نظر این مقررات :
بانك ابلاغ كننده: یعنی بانكی كه اعتباررا بنابه درخواست بانك گشاینده ابلاغ می كند.

درخواست كننده: یعنی طرفی كه اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .

روز بانكی : یعنی روزی كه در آن روز بانك معمولا” برای انجام عملیات بانكی تحت این
مقررات باز است .

ذی نفع: یعنی طرفی كه اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
ارایه مطابق : یعنی ارایه ای كه با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانكی مطابقت دارد.
تائید:یعنی تعهد قطعی بانك تائیدكننده ، افزون بر تعهد بانك گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی كه مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
بانك تائید كننده: یعنی بانكی كه بنابه درخواست یا مجوز بانك گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، كه در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانك گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
پذیرش پرداخت : یعنی
الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .
بانك گشاینده : یعنی بانكی كه بنابه تقاضای درخواست كننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.
معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانك دیگری به غیرازبانك مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانك مقرر، اعم از اینكه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانكی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
بانك تعیین شده : یعنی بانكی كه اعتبار نزد آن بانك یا هربانكی قابل استفاده است .
ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یك اعتبـــــار به بانك گشاینده اعتبار یا بانك تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
ارائه كننده : یعنی ذی نفع ، بانك یا طرف دیگری كه اسناد را ارایه می كند.
تفاسیر / مفاهیم:
ازنظر این مقررات :
وا‍ژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.
“اعتبار”برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
امضاء اسناد می تواند به صورت دستنویس ، فاكس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الكترونیكی و مكانیكی دیگری باشد.
درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.
شعبه های یك بانك در كشورهای مختلف بعنوان بانكهای مجزا تلقی می شود.
اصطلاحاتی از قبیل ” درجه یك “،”مشهور”،”واجد شرایط”، “مستقل”، “رسمی”،”ذیصلاح ” یا “محلی” كه برای توصیف صادركننده یك سند بكار می رود امكان صدور سند توسط هركسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می كند.
به لغاتی نظیر “فوری “،”بلادرنگ ” یا “هرچه زودتر” ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینكه كاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
واژه “در یا حدود” یا نظایر آن چنین تفسیر می شود كه واقعه ای ظرف مدت 5 روز تقویمی قبل تا 5 روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.
واژگان “به “، “تااینكه ” “تا” ، “از” و “بین ” اگر بعنوان “دوره حمل ” بكار رود شامل تاریخ ذكر شــــده می گردد “و” لغات ” قبل از” و “بعداز” شامل تاریخ ذكر شده نمی گردد.
واژگان ” از” و “بعداز” هنگامیكه برای تعیین تاریخ سررسید بكار رود شامل تاریخ ذكر شده نمی گردد .
واژگان “نیمه اول ” و “نیمه دوم ” یك ماه به ترتیب به عنوان ” روز اول تا پانزدهم ” و ” روز شانزدهم تا پایان ماه ” تلقی می شود.
واژگـــان “آغاز” ، “نیمه ” ، “پایان ماه ” به ترتیب به عنوان “روزاول تا دهم ” ، ” روزیازدهم تا بیستم ” و”روز بیست و یكم تا پایان ماه” شامل كلیه تاریخ های ذكر شده تلقی می شود.
اعتبارات در مقابل قراردادها:
اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی كه مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانكها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی كند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانك نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست كننده اعتبار كه ناشی از روابط وی با بانك گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.
ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانكها یا بین بانك گشاینده و درخواست كننده اعتبار بهره مند شود.
بانك گشاینده باید درخواست كننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفكیك ناپذیراعتبار منصرف كند.
اسناد در مقابل كالا / خدمات / عملكردها:
بانكها براساس اسناد عمل می كنند و نه كالا ، خدمات یا عملكرد مرتبط با اسناد
قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:
الف ) اعتبار باید مشخص كند كه نزد كدام بانك قابل استفاده است یا حاكی از آن باشد كه اعتبار نزد هر بانكی قابل استفاده است . اعتبــــاری كه نــــــزد بانك تعیین شده قابل استفاده است نزد بانك گشاینده نیز قابل استفاده است .
ب ) اعتبار باید مشخص كند كه آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابـــــــل استفاده است .
ج ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود كه در مقابل برات صادره بعهده درخواست كننده اعتبار قابل استفاده باشد.
د )  اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقی می گردد.

ه ) به جزء آنچه كه در بند الف ماده 29درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء اعتبار باشد.
محل بانكی كه اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباری كه نزد هر بانكی قابل استفاده است محل هر بـــانك است .محل ارائه اسناد در بانكی غیـــر از بانك گشاینده اضافه بر محل بانك گشاینده است .

تعهدات بانك گشاینده:
الف ) به شرط اینكه اسناد مقرر به بانك تعیین شده یا بانك گشاینده ارائه شود و اسناد مذكورمطابق با شرایط اعتبار باشد، بانك گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است كه :

ب ) بانك گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.
ج ) بانك گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانك تعیین شده ای است كه نسبت به پــــذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذكور را به بانك گشاینده ارسال نموده است .
پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری كه در مقابل قبولی یا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینكه بانك تعیین شده قبل از ســــررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد تعییـن شده مستقل از تعهد بانك گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانك گشــاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانك
?     اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد.      اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانك تعیین شده قابل استفاده باشد و بانك مذكور از پرداخت وجه خودداری كند ?     اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانك تعیین شده قابل استفاده باشد و بانك مذكور از تعهد پرداخت مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری كند. ?     اعتبار در مقابل قبولی نزد بانك تعیین شده قابل استفاده باشد و بانك تعیین شده از قبـولــــی برات صادره بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در ســـررسید مقـــررخودداری كند. ?     اعتبار در مقابل معامله نزد بانك تعیین شده قابل استفاده باشد و بانـــك تعیین شــــده از معامـــلـه خودداری كند.

تعهد بانك تائید كننده:
الف ) بشرط آنكه اسناد مقرر به بانك تائید كننده یا هر بانــك تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانك تائید كننده باید:

الف) اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخـــت مدت داریا قبولی نزد بانك تائید كننده قابـــل استفاده باشد.
ب ) اگراعتبار برای پرداخــــت دیداری نزد بانك تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانـــــك تعیین شده مذكورنپردازد.
ج ) اگر اعتبــــار برای پرداخت مدت دار نزد بانك تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــك تعیین شده مذكــــــور از تعهد پرداخـــــــت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.
د ) اگر اعتبار برای قبولی نزد بانك تعیـــــین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانك تعیین شــــده مــــذكوراز قبول برات صادره به عهده بانـــــك خــــودداری یا علیـــرغم قبول برات صادره به عهده بانك در سررسید نپردازد.
ه ) اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانك تعیین شده دیگری قابل استفــــاده باشد و بانك تعیین شده مذكور اسناد را معامله نكند.

ب ) بانك تـــــائید كننده اززمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پــذیرش پرداخت یا معامله اسناد است .
ج ) بانك تائیــــد كننده ملزم به پوشـش بانك تعیین شده دیگــری است كه نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذكور را به بانك تائید كننده ارسال نموده است
پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری كه برای قبولی یا پرداخـــت مدت دار قابل استفاده است در ســـررسید الـــــزامی است ، اعـــــــم از اینكه بانك تعیین شده دیگر قبل ازسررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده بــاشد. تعهـــــد بانـــــك تائیـــــد كننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانك تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانك تائید كننده درمقابل ذی نفع است .
و ) اگر بانكی از طرف بانك گشاینده اعتبار مجاز یا درخــواست شده باشد تا اعتباری را تائیــــد كنــــــد اما بانك مذكور حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیــر مـــــراتب را به بانــــك گشــــــاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تائید ابلاغ كند.
تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام كند.     اگـراعتبار برای معامله اسناد نزد بانك تائید كننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـــــله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام كند.

ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط:
الف ) اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــلاحیه اعتبـــار ممكن است بوسیــــله بانك ابلاغ كننده به ذی نفع ابــــــــلاغ شود. بــانك ابــــلاغ كننــــده ای كه بانك تائید كننده نباشد، اعتبـــــاروهـــرگــــــونه اصـــــلاحیه را بـــــدون اینـــــكه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ می كند.
ب ) بانك ابلاغ كننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احــــــرازكرده واذعــان دارد كه ابلاغیه بدرستی منعكس كننـــده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیـــه دریافت شده است .
ج ) بـــانك ابــــلاغ كننده ممـــــكن است از خـــدمات بانــك دیگری (بانك ابلاغ كننده دوم ) بــــــــــرای ابلاغ اعتباریا اصلاحیه به ذی نفع استفاده كند. بانك ابــلاغ كننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار یا اصــــلاحیـــه اصـالت ظاهری اعتباررا احـراز كـرده و اذعـان دارد كه ابـلاغیه به درسـتی منـعكس كننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است .
د ) بانكی كه از خدمــات یك بــانك ابــلاغ كننــده یا بــانك ابــلاغ كننده دوم برای اعتبــــاراستفـــــاده می كند باید ازخدمات همان بانك برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده كند.
ه ) اگر بانكی كه از وی درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار یا اصـــلاحیه ای اقــدام كند تصمــــیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانكی كه دستـورات اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت كرده اعلام نماید.
و ) اگر بانكی كه از وی درخواست ابــلاغ اعتبـار یا اصـلاحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری اعتبار، اصـلاحیه یـا اطلاعیه را اثبات كند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـكی كـه دستورات مذكور را از آن دریـــافت كـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانك ابــــلاغ كننــــده یـــا بانك ابلاغ كننده دوم تصـمیم به ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـك ابلاغ كنـنده دوم اطلاع دهــد كه قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است .
اصلاحیه ها
الف ) به جزء در مواردی كه در ماده 38تصریح شده اعتبار نمی تواند بدون موافقت بانك گشاینده ،بانك تائید كننده (در صورت وجود) و ذی نفع اصلاح ویا باطل شود.
ب ) بانك گشاینده از زمان صدور اصلاحیه نسبت به اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بـــانك تائید كننده ممكن است تائید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت اززمــــان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هرحال بانك تائید كننده می تواند از افزودن تائید خود به اصـلاحیه ای خـودداری كند كه در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانك گشاینده و ذی نفع اطلاع دهد.
ج ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری كه شامل اصــــلاحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ) تا زمـــانی كه ذی نفع پذیرش خود را به بانكی كه اصـلاحیه مذكور را ابلاغ كرده اعلام كند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه ای را اعلام كند.در صورت كوتاهی ذی نفع از ابلاغ چنین اعلامیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی كـــــه شرایــــــط آن با اعتبارواصلاحیه ای كه هنوز پذیرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــای اعلام پــــــذیرش اصـلاحیه مذكــور توســــط ذی نفـــــع است واعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.
د ) بانـــــكی كه اصـــــلاحیه اعتبار را ابلاغ می كند باید به بانك دریافت كننده اصلاحیه اطلاع دهد كه مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام نماید.
ه ) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد
و ) درج شرطی در اصلاحیه مبنی بر اینكه اصلاحیه مـذكور لازم الاجراءخواهد بود مگر اینكه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.
تبصره : قبول یا عدم قبول اصلاحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقررشده می باشد.

اعتبارات و اصلاحیه های مخابره شده از راه دور و پیش آگهی:
الف ) مخابـــره رمـــزدار متن اعتبار یا اصلاحیه به منزله اعتبار یا اصلاحیه موثر است و هر گونه تائیدیه كتبی پیرو آن نادیده انگاشته می شود.
اگـر متن مخابره شده بیانگر عبارت ” جزئیات متعاقبا” ارسال خواهد شد” (یا عباراتی شبیه آن ) باشد یا قید كند كه شـــــــــرایط پادار شدن اعتبار یا اصلاحیه ، تائیدیه كتبی است در این صورت متن مخــــابره شده به عنوان مدرك مــــــوثر اعتبار یا اصلاحیه تلقی نخواهد شد. بانك گشاینده باید بدون تاخیرنســـبت به گشـــایش اعتبــار یا اصلاحیه پادار كه تناقضی با متن مخابره شده نداشته باشد اقدام كند.
ب ) ابلاغ مقدماتی گشایش اعتبار یا صدور اصلاحیه (پیش آگهی) فقط زمانی توسط بانك گشاینده ارسال خواهد شد كه بانك گشاینده حاضر به صدور اعتبار یا اصلاحیه پادارمربوط باشد . بانك گشاینده با ارســـال پیش آگهی به نحوی برگشت ناپذیر ملزم به گشایش اعتبار یا اصلاحیه پادار، بدون تاخیر وبدون مغـایرت با متن پیش آگهی است .
تعیین بانك:
الف ) به جزء در مواردی كه بانك كارگزار تعیین شده همان بانك تائید كننده است ، مجوز انجام معامـــله یا قبولی اسنـاد هیچگونه الزام و تعهدی برای بانك تعیین شده نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسنادایجـــاد نــمی كند، مگــر مــواردی كه به روشنی توسط بانك كارگزار تعیین شده پذیرفته و در مكاتبات با ذی نفـــع صریح شده باشد.
ب ) بانك گشاینده با تعیین یك بانك دیگر جهت قبولی برات یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار، این بانـــك را مجاز به پیش پرداخت یا خرید برات قبول شده یا پذیرش تعهد پرداخت مدت دار می نماید.
ج ) دریافت یا بررسی و ارسال اسناد توسط بانك تعیین شده كه بانك تائید كننده اعتبار نباشد ، بانـك مــذكور را متعهد به قبولی یا معامله یا پذیرش پرداخت نمی كند.
ترتیبات پوشش پرداخت بین بانكی :
الف ) اگر در اعتباری درخـــواست پوشش وجـــه توسط بانك تعیین شده (بانك مطالبه كننده) از طرف دیگر (بانك پوشش دهنده) مقررگردد، باید در شرایط اعتبار قید شود كه این ترتیبات تابع مقررات معتبرپوشــــــش پرداخت بین بانكی اتاق بازرگانی بین در تاریخ صدور اعتبار است .
ب ) اگر در اعتبار اشاره ای به مقررات پوشش پرداخت بین بانكی اتاق بازرگانی بین المللی نشده باشـــــد روش زیر قابل اعمال است :

ج ) در مواقعیكه بانك مطالبه كننده وجه اسناد را از بانك پوشش دهنده دریافت نكرده باشد بانك گشاینده اعتبارازهیچیك از تعهدات خود نسبت به پوشش وجه مبری نخواهد شد.
بانك گشاینده باید اجازه پوشش پرداخت را، مطابق نحوه قابل استفاده بودن اعتبار، به بانك پوشش دهنده اعلام كند. اجازه پوشش نباید دارای تاریخ انقضاء باشد.       بانك مطالبه كننده وجه، ملزم به ارائه گواهی مطابقت اسناد با شرایط اعتباربه بانك پوشش دهنده نیست .       هر گونه بهره و هزینه ناشی از عدم پوشش اولین مطالبه مطابق مواد و شرایط اعتبار از بانك پوشش دهنده به عهده بانك گشایش كننده اعتبار خواهد بود.       هزینه های بانك پوشش دهنده به حساب بانك گشاینده است .به هر حال اگر هزینه های پوشش پرداخت به عهده ذی نفع باشد بانك گشاینده مسئول درج این موضوع در اجازه پوشش و شرایط اعتبار است . در صورتی كه هزینه های بانك پوشش دهنده به حساب ذی نفع باشد، این هزینه ها از مبلغ مطالبه شده توسط بانك مطالبه كننده به هنگام پوشش كسر خواهد شد. اگر پرداخت پوشش د اده نشود، هزینه های بانك پوشش دهنده به عهده بانك گشاینده است .

ضوابط بررسی اسناد:
الف ) بانك كارگزار و یا تعیین شده بانك تائید كننده ، در صورت وجود، هم چنین بانك گشاینده باید اسناد ارایه شده را بررسی و صرفا” براساس صورت ظاهر اسناد مشخص كنند كه آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار به نظر می رسند یا خیر.
ب ) بانك كارگزار و یا تعیین شده ، بـانك تائید كننده ، در صورت وجود، هم چنین بانك گشاینده هر یك حداكثر به مدت 5 روز بانكی بعد از روز ارائه اسناد فرصت دارند تا مشخــــص كنـــند كه اسناد ارائه شده مطابق با شــــرایط اعتبار است . این مدت تمدید نمی شود یا تحت تاثیر اتفاقات روزارائه اسنـــــاد یا روز بـــعد از آن و روز انقضاء اعتبار و یا آخرین روز ارائه اسناد قرا نمی گیرد.
ج ) ارائه اسنادی كه براساس مواد 19.20.21.22.23.24.25 شامل یك یا چند نسخه اصل از سنــــــد حمل است باید توسط ذی نفع یا از طرف وی صورت گرفته و نباید دیرتر از 21روزتقویمی بعد از تاریخ حمل كالا، به شرحی كه دراین مقررات آمده باشد. به هر حال اسناد نباید یرتر از تاریخ انقضاء اعتبار ارائه شود.
د ) اطلاعات مندرج در اسناد هنگام تطبیق با متن اعتبار، خود اسناد و ضوابط بین المللی عملكرد بانكی نیازی به تطبیق بند به بند ندارد، ولی نباید تناقضی هم با خود اسناد ،سایراسناد تصریح شده دراعتبار یا اعتبار داشته باشد.
ه ) دراسنادی به جزء سیاهه بازرگانی شرح كالا، خدمات یا عملكرد، درصورت درج، می تواند به صورت كلی بیان شود به نحوی كه تناقضی با شرح آنها در اعتبار نداشته باشد.
و ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی به جزء سند حمل ،سند بیمه یا سیاهه بـازرگانی درخواست شده و صادر كننده یا متن آن مشخص نشده باشد، بانك ها اینگونه اسناد را به همان صورتی كه ارائه شود خواهند پذیرفت به شرط اینكه محتویات سند حاكی از انجام وظایف مندرج در سند بوده و شود با مفاد بند “و” ماده 14تطبیق كند.
ز ) سند ارائه شده به بانك كه در شرایط اعتبار صدور آن درخواست نشده باشد نادیده انگاشتــه و ممكن است ره ارائه كننده سند مسترد شود.
ح ) اگراعتبار شامل شرطی باشد، بدون اینكه سند قابل ارائه ای برای تطبیق با ایـــــن شـــــــرط درخواست شده باشد، بانكها فرض می كنند كه چنین شرطی در اعتبار درج نشده و این شرط را ندیده می گیرند.
ط ) تاریخ صدور سند می تواند پیش از تاریخ گشایش اعتبار باشد اما نباید به تاریخی پس از تاریخ ارائه اسناد صادر شود.

ی ) درج آدرس ذی نفع و درخواست كننده اعتبار درهریك از اسناد تصریح شده نیازی به همخوانی با آدرس های ذكر شده در شرایط اعتبار یا اسناد دیگرمقرر در اعتبــــــــار ندارد اما بایــــد در همان كشورذكر شده در شرایط اعتبار باشد. جـــزئیات تمـــــاس (فاكس ، تلفن ، آدرس پستی نظایر آن) ذكر شده به عنوان بخشی از آدرس ذی نفع یا درخواست كننده ندیده گرفته خواهد شد.

ك ) لازم نیســــت فرستنــــــده یا ارسال كننده كالا مندرج در هر یك از اسناد ذی نفع اعتبار باشد.

تطبیق اسناد با شرایط اعتبار:
الف ) هنگامی كه بانك گشاینده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را بپذیرد.
ب ) هنگامی كه بانك تائید كننده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد بایــــد اسنـــاد را پرداخت یا معامله نموده و آنها را به بانك گشاینده ارسال نماید.
ج ) هنگامیكه بانك تعیین شده اسناد ارائه شده را منطبق با شرایط اعتبار تشخیص دهد باید اسناد را پذیرفته یا معامله نموده و آنها را به بانك گشاینده یا تائید كننده ارسال نماید.
اسناد مغایر با شرایط اعتبار، قبول مغایرت و اطلاع به طرف مقابل :
الف ) هنگامی كه بانك كارگزار تعیین شده ، بانك تائیدكننده ، در صورت وجود یا بانك گشاینده تشخیص دهد كه اسناد ارائه شده مغایر با شرایط اعتبار است می تواند از پذیرش یا معامله اسناد خودداری كند.
ب ) هنگامی كه بانك گشاینده اعتبار تشخیص دهد كه اسناد با شرایط اعتبار است می تواند صرفا” براساس صلاحدید خود به درخواست كننده اعتبار در مورد قبول مغایرت مراجعه كنـــد به هر حال این موضوع نمی تواند موجب طولانی تر شدن مدت ذكر شده دربند ب ماده 14 باشد.
ج ) هنگامی كه بانك كارگزار تعیین شده ، بانك تائید كننده ، درصورت وجود، یا بانك گشاینده تصمیم به رد اسناد بگیرد باید مراتب را طی یك اطلاعیه ( یعنی ظرف ? روز كاری تعیین شده در قالب یك پیام عدم پذیرش اعلام شود وتمامی مغایرتها یك جا اعلام شود) به ارائه كننده اسناد اطلاع دهد.
اطلاعیه مذكور باید حاوی این مطالب باشد:

      عدم پذیرش یا معامله اسناد توسط بانك ، و

بانك طبق دستورات قبلی رسیده از سوی ارائه كننده اقدام می كند.
د ) اطلاعیه درخواست شده در ماده (16- ج ) باید از طریق مخابرات راه دور یا در صورت عــدم امــــكان، ازطریق دیگر وسایل مخابراتی سریع ، به نحوی كه دیرتر از پایان پنجمین روز بانــــكی بعــــد ازارائــه اسناد نباشد، ارسال شود.(منظور خروج پیام از بانك می باشد)
ه ) بانك كارگزار تعیین شده ، بانك تائید كننده ، در صورت وجود، یا بانك گشاینده می توانند پس از ارســــال اطلاعیه مندرج در بند ج ماده 16نسبت به استرداد اسناد به ارائه كننده آن اقدام نمایند.( یعنــی بانك هـــــر زمان بخواهد می تواند اسناد را به ارائه كننده عودت دهد)
و ) بانك گشاینده یا تائید كننده در صورت عدم رعایت مفاد این ماده از ادعای عدم تطبیق اسنــاد با شـــرایــــط اعتبار محروم خواهند شد.(یعنی اجرای مراحل فوق حداكثر ظرف ? روز)
ز ) هنگامی كه بانــك گشاینده از پذیرش اسناد یا بانك تائید كننده از قبول یا معامله اسناد خودداری كند و بـــــا رعایت مفاد ایـــن ماده مراتب را اعلام نمایند، حق استرداد وجه پرداخت شده به علاوه بهره مربوطــــه را خواهند داشت .
2-      مغایرتهایی كه بانك به استناد آنها از پذیرش یا معامله اسناد خودداری كرده، و 3-      بانك اسناد را تا دریافت دستورات بعدی ارائه كننده نزد خود نگهداری می كند، یا 4-      بانك گشاینده اسناد را تا دریافت اعلام موافقت درخـــواست كننــــده مبنی بر قبــــولی اسنــــاد یا دریــــافت دستورات بعدی از ارائه كننده اسناد قبل از موافقت با قبول اسناد، یا  بانك نسبت به استرداد اسناد اقدام می كند، یا

اسناد اصل و رونوشت:
الف ) حداقل یك نسخه اصل از هر سندی كه در شرایط اعتبار درج شده باید ارائه شود.
ب ) بانك سندی را بعنوان نسخه اصل تلقــــی می كند كه ظاهرا” دارای امضاء علامت ، مهر یا نشانه ای ازصادركننده آن به صورت اصل باشد ، مگر اینكه در سند تصریح شده باشد كه نسخه اصل نیست .
ج ) به جزء در مواردی كه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد، بانك سندی را به عنوان اصل تلقی می كند كه :

د ) اگر اعتبار،ارائه نسخ رونوشت درخواست شده باشد، ارائه نسخ اصل یا رونوشت مجاز است .
ه ) اگر در اعتبار ارائه اسنادی چند نسخه ای با استفاده از عباراتی مثل ” نسخه دوم ” در “دو نسخه ” یا “در دو نســــخه رونوشت ” درخواست شده باشد ، ارایه حداقل یك نسخه اصل و بقیه آن به صورت رونوشت كافی است مگر آنكه در سند به نحو دیگری تصریح شده باشد.
ظاهر آن حاكی از دستنویس ، تایپ ، پرفراژ یا مهر صادركننده سند باشد،یا       ظاهرآن حاكی از صدور سند بر روی سربرگ اصلی صادركننده سند باشد، یا      تصریح كند كه نسخه اصل است ، مگر اینكه تصریح مذكور حاكی از اشاره بر سند ارایه شده نباشد.

سیاهه بازرگانی:
الف ) سیاهه بازرگانی :

ب ) بانك كارگزار تعیین شده ، بانك تائید كننده در صورت وجود ، یا بانك گشاینده می تواند سیاهه صادره به مبلغی بیش از مبلغ مندرج در اعتبار بپذیرد و تصمیم بانك مذكور توسط كلیه طرفین لازم الاجراء باشد، به شرط اینكه بانك مذكور مبلغی بیش از مبلغ مجاز ذكر شده در شرایط اعتبار پرداخت یا معامله نـكرده باشد.
ج ) شرح كالا، خدمات یا عملكرد مذكور در سیاهه بازرگانی باید با آنچه كه در شرایـــط اعتبــــار درج شده مطابقت داشته باشد.
1-      باید ظاهرا” حاكی از صدور آن توسط ذی نفع باشد (به جزء آنچه كه در ماده 38درج شده) 2-      باید به نام درخواست كننده اعتبار صادر شود (به جزء آنچه در بند ز ماده 38درج شده ) 3-      باید به همان ارزی صادر شود كه در شرایط اعتبار درج شده ، و 4-      نیازی به امضاء ندارد.

سند حمل برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل:
الف ) سند حملی كه برای پوشش حداقل دو روش مختلف حمل ونقل (حمل مركب یا چند وجهی ) بكار می رود صرفنظر از اینكه به چه نامی صادر شود، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

•         توسط حمل كننده یا نماینده نامبرده شده حمل كننده تحت عنوان از طرف یا برای حمل كننده
•         فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده تحت عنوان از طرف یا برای فرمانده
هرگونه امضاء توسط حمل كننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل كننده ، فرمانده یا نماینده بنابه مورد قابل شناسائی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید حاكی از آن باشد كه آیا نماینده به عنوان “از طرف یا برای حمل كننده ” سند را امضاء یا “برای یا از طرف فرمانده ” است .

•  عبارت چاپی یا
•  مهر یا یادداشتی شامل تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری كالا در كشتی
تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن ویا بارگیری كالا در كشتی و تـــــاریخ حمل كالا تلقی خواهد شد . به هر حال اگر سند حمل به وسیله مهر یا یادداشتی كه حاكی از تاریخ ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری كالا در كشتی باشد این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

الف ) سند حمل ، علاوه بر آن بیانگر محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری یا محل مقصد نهایی مختلف بوده یا
ب ) سند حمل شامل عبارت ” در نظر گرفته شده ” یا عبارت مشابه در ارتباط با كشتی ، بندربارگیری یا بندر تخلیه باشد.

ب ) از نظر این ماده ،انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (Transshipment به معنی تخلیــــه كــــالا از یك نوع وسیله نقلیه و بارگیری مجدد آن روی وسیله نقلیه دیگر(اعم از اینكه دو نوع مختـــــف وسیـــله نقلیــه باشد) در خلال حمل و نقل از محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری كالا به مقصــــد نهایی ذكر شده در شرایط اعتبار است .
ج ) ?- اگر سند حمل به احتمال انجام انتقال كالا از یك وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد،باید حمل كالا در تمام طول مسیر با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

1-      نام حمل كننده و امضاء آن توسط : 2-      ارســـــال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری كالا در كشتی ، آنگونه كه در اعتبار آمده ، بوسیله : 3-                  محل ارسال ، در اختیار گرفتن یا بارگیری و محل مقصد نهایی طبق آنچه كه در اعتبار درج شده باشد،حتی اگر: 4-     5- تنها نسخه اصل یا اگر در بیش از یك نسخه اصل صادر شده ، كلیه نسخ اصل طبق آنچه كه در سند حمل درج شده باشد. 6-      مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری شامل مواد و شرایط حمل ( سند حمل خلاصه شده یا پشت سفید ) باشد، محتویات مواد و شرایط چنین مقرراتی بررسی نخواهد شد. 7-      هیچ گونه اشاره ای به ” حمل دربست ” نباشد. – سند حملی كه اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیــگر دارد، قابل قبول است ، حتی اگر انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در اعتبار منـع شده باشد.

بارنامــــــــه:
الف ) بارنامه ، به هر نامی كه باشد ، باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

•         توسط حمل كننده یانماینده نامبرده شده حمل كننده برای یا از طرف حمل كننده ،
•         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده فرمانده برای یا از طرف فرمانده .
امضاء توسط حمل كننده ، فرمانده یا نماینده به نحوی كه به عنوان حمل كننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده به نحوی كه نشان دهد آیا نماینده به عنوان ” برای حمل كننده ” یـــا از طـــــرف ” یا از طرف ” حمل كننده “یا ” برای فرمانده یا ” از طرف فرمانده ” سند را امضــــاء نموده است .

•         طی متن چاپی بارنامه
•         طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی كه كالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور بارنامه به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینكه بارنامه شامل یــادداشــــت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد كه دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری بــــه عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر بارنامه شامل عبارت “كشتی مورد نظر” یا عبارت مشــــــــابه در ارتبــــاط با نام كشتـــی باشد، یادداشت بارگیری كه به تاریخ حمل و نام كشتی واقعی اشاره كند الزامی است .

اگر دربارنامه به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشـــد یا اگـــــر بارنــامـه شامل عبارت ” مورد نظر” یا عبارت مشابه در ارتباط با بندر بارگیری باشـــد، یـــادداشت بارگیری شامــــل بندر بارگیری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام كشتی الزامی است . ایــــن شرط حتی در مـــــــواردی كـه بارنامه دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمـــل كــــالا در كشتی نامبرده شــده است لازم الاجراء است .

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیـگر به معنی تخلیـه از یك كشتـــی و بارگیری مجدد روی كشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه منــــدرج دراعتبار است .
ج ) ?- اگر بارنامه به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك وسیله به وسیله نقلیه دیگر اشاره داشته باشد باید تمام طول مسیر حمل با همان بارنامه واحد پوشش داده شود

د ) به شرط مندرج در یك بارنامه مبنی براینكه حمل كننده حق انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود. 1-      نام حمل كننده كه به نحو زیر امضاء شده باشد: 2-      بارگیری كالا در كشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر: 3-      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. 4- تنها نسخه اصل بارنامه و یا اگر بارنامه در بیش از یك نسخه اصل صادر شده باشد شامل كلیه نسخ اصل طبق آنچه كه در بارنامه قید شده باشد. 5- مواد و شرایط حمل یا اشاره به منبع دیگری كه شامل مواد و شرایط حمل است ( بارنامه خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 6- هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد. – حتی اگر انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، بارنامـه ای كه بــه احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر اشاره كند قابل قبول است به شرط آنـــــكه كـــــالا در كانتینر ، تریلر یا قایق های سبك (Lash Barge) طبق آنچه كه در بارنامه تائید شده حمــل شود.

راه نامه دریایی غیر قابل معامله:
الف ) راه نامه دریایی غیر قابل معامله ، به هر نامی كه باشد، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد :

•         توسط حمل كننده یانماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل كننده یا
•         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده .
هر گونه امضاء توسط حمل كننده ، فرمانده یا نماینده باید به عنوان حمل كننده ، فرمانده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید نشان دهد كه آیا نماینده برای یا از طرف حمل كننده یا بــــرای یا ازطــــرف فرمانده امضاء نموده است .

•              طی متن از پیش چاپ شده
•               طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی كه كالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور راه نامه دریائی غیر قابل معامله به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر اینكه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد كه دراین صورت تاریخ درج شده در یادداشت بارگیری به عنوان تــــاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر راه نامه دریایی غیر قابل معامــله شـــامل عبـــارت “كشتی مورد نظر” یا عبارت مشابه درارتبــاط با نام كشتی باشد، یادداشت بارگیری كه به تاریخ حمل و نام كشتی واقعی اشاره كند الزامی است .

اگر درراه نامه دریایی غیـــر قابل معــامـــــله به بندربارگیری مندرج در اعتبار به عنوان بندربارگیری اشاره نشده باشد یا اگر شامل عبارت ” مـورد نظر” یا عبــــارت مشـابه در ارتباط با بنـــدر بارگیری باشد، یادداشت بارگیری شامل بندر بارگیــــــری مندرج در اعتبار ، تاریخ حمل و نام كشتی الزامی است .
این شرط حتی در مواردی كه راه نامـه دریایی دارای متن از پیش چاپ شده در ارتباط با بارگیری و حمل كالا در كشتی نامبرده شده است لازم الاجراء است .

ب ) از نظـــــــر این ماده ، انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه كالا از یك كشتی و بارگیری مجدد روی كشتی دیگر در طی عملیات حمل و نقل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج دراعتبار است .
ج ) 1- اگر راه نامه دریایی غیــر قابل معامله به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگراشاره كند باید تمــــام طول مسیر حمل با همان راه نامه دریایی غیر قابل معامله واحد پوشش داده شود

د ) به شـــرط درج شده درراه نـــامه دریــایی غیر قابل معامله مبنی براینكه حمل كننده حق انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر را برای خود محفوظ میدارد ترتیب اثر داده نمی شود.
نام حمل كننده كه به نحو زیر امضاء شده باشد:       بارگیری كالا در كشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:      حمل از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد.       تنها نسخه اصل راه نامه دریایی غیر قابل معامله و یا اگردر بیش از یك نسخه اصل صادر شده باشد شامل كلیه نسخ اصل طبق آنچه كه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله قید شده باشد. مواد و شرایط حمل با اشاره به منبع دیگری كه شامل مواد و شرایط حمل است (راه نامه دریایی غیر قابل معامله خلاصه شده یا پشت سفید) باشد. محتویات مواد و شرایط حمل مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. هیچگونه اشاره ای به شرایط حمل دربست نباشد.  حتی اگر انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر به موجب اعتبار غیر مجاز باشد ، راه نامـــه دریایی غیر قابل معامله ای كه به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك كشتی به كشتی دیگر اشاره كند قابل قبول است به شـــرط آنــكه كالا دركانتینر ، تریلر یا قایق های سبك (Lash Barge) طبق آنچه كه در راه نامه دریایی غیر قابل معامله تائید شده حمل شود.

بارنامه حمل دربست:
الف ) بارنامه ، به هر نامی كه باشد ، منوط به حمل دربستی (بارنامه چارتر) باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

–      به نحو زیرامضاء شده باشد:
•         توسط فرمانده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف فرمانده یا
•         توسط مالك كشتی یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف مالك ، یا
•         توسط اجاره كننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف اجاره كننده
هرگونه امضاء توسط فرمانده، مالك ، اجاره كننده یا نماینده به نحوی كه به عنوان فرمانده ، مالك ،اجاره كننده یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص كند كه نماینده به عنوان برای یا از طرف فرمانده ، مــــالك یا اجاره كننده امضاء نموده است
نماینده ای كه برای یا از طـــرف مالك یا اجاره كننده امضاء می كند باید نام مالك یا اجاره كننده را درج كند.

•         طی متن از پیش چاپ شده
•         طی یادداشت بارگیری با اشاره به تاریخی كه كالا بارگیری شده است .
تاریخ صدور بارنامه حمــــل دربســــــت به عنوان تـــــاریخ حمــــل تلقی خواهد شد مگر اینكه شامل یادداشت بارگیری با درج تاریخ حمل باشد كه در این صــــورت تاریـــــخ ذكر شده در یـــــــادداشت بارگیری به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

      بارگیری كالا در كشتی نامبرده شده در بندر بارگیری مندرج در اعتبار به نحو زیر:       حمل كالا از بندر بارگیری به بندر تخلیه مندرج در اعتبار باشد. بندر تخلیـ می توانـــد شــــامل یك سری از بنادر یا یك نقطه جغرافیایی و به نحوی كه اعتبار درج شده باشد.       تنها نسخه اصل بارنامه حمل دربست یا اگر در بیش از یك نسخه اصل صادر شده باشد ، كلیه نسخ اصل طبق آنچه كه در بارنامه حمل دربست قید شده باشد.      بانك قراردادهای حمل دربست را بررسی نخواهد كرد، حتی اگر ارائه این قــراردادها به مـــوجب شرایط اعتبار الزامی باشد.

سند حمل هوایی
الف ) سند حمل هوایی ، به هر نامی كه باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

•         توسط حمل كننده یا ،
•         توسط نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل كننده .
هرگونه امضاء توسط حمل كننده یا نماینده باید به عنوان حمل كننده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده باید مشخص كند كه نماینده برای یا از طرف حمل كننده امضاء نموده است .

درج هر گونه اطلاعات دیگر در ارتباط با شماره و تاریخ پرواز در روی سند حمل هوایی به عنوان تاریخ حمل تلقی نخواهد شد.

ب ) از نظــــراین ماده ، انتقــــال كالا از یك وسیـــله نقلیـه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یك هواپیما و بارگیری مجدد كالا به هواپیمای دیگر طی حمـــل و نقــل از فرودگاه مبداء به فرودگاه مقصد ذكر شده دراعتبار است .
ج )  اگر سند حمل هوایی به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك هواپیما به هواپیمای دیگر اشاره داشته و یا اینكه تصریح كند كه كالا از یك هواپیما به هواپیمای دیگر منتقل خواهد شده باید تمام طول مسیرحمل با همان سند واحد حمل پوشش داده شود.

      نام حمل كننده كه به نحو زیر امضاء شده باشد:       اشاره كند كه كالا برای حمل پذیرفته شده است .      تـــاریخ صدور سند به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد مگر آنكه سند حمل هوایی شامل یادداشت مشخص تـاریخ قطعی پرواز باشد، كه در این صورت تاریخ ذكر شده در یادداشت به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.     فرودگاه مبداء و فرودگاه مقصد به نحوی كه در شرایط اعتبار درج شده باشد.       نسخه اصل فرستنده یا ارسال كننده باشد حتی اگر در اعتبار به ارائه كلیه نسخ تصریح شده باشد.      مواد و شرایط حمل یا به منابـــع دیـــگری كه شـــامل مواد و شـرایط حمل است . محتویات مواد و شرایط حمل بررسی نخواهد شد.      حتی اگر انتقال كالا از یك هواپیما به هواپیمای دیگر بنابه شرایط اعتبار منع شده باشد، سنـــد حمل هـــوایی كه اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا داشته قابل قبول است.

اسناد حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی :
الف ) سند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی ، به هر نامی كه باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

•         توسط حمل كننده یانماینده نامبرده شده از طرف یا برای حمل كننده ، یا
•         مبنی بــر وصول كالا به وسیله امضاء ، مهر یا یادداشت حمل كننده یا نماینده نامبرده شده برای یا از طرف حمل كننده .
هرگـــــونه امضاء ، مهر یا یادداشت یا وصول كالا توسط حمل كننده ، یا نماینده نامبرده شده باید به عنوان حمل كننده ، یا نماینده قابل شناسایی باشد.
هرگونه امضاء ،مهر یا یادداشت وصول كالا توسط نماینده باید قید كند كه نماینده برای یا از طرف حمل كننده امضاء نموده یا عمل می كند.
اگر نام حمل كننده در سند حمل راه آهن قابل شناسایی نباشد ، هر گونه امضاء یا مهر شركت راه آهن به عنوان سند امضاءشده توسط حمل كننده پذیرفته خواهد شد

ب ) ?- سند حمل جاده ای باید نسخه اصل فرستنده یا ارسال كننده باشد یا هیچگونه نشانه ای از اینكه سند برای چه كسی تهیه شده نداشته باشد.

ج ) در صورت عدم ذكر تعداد نسخ اصل صادر شده بر روی سند، تعداد سند حمل ارائه شده به عنوان نسخ كامل تلقی خواهد شد.
د ) از نظر این ماده ، انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر به معنی تخلیه از یك وسیله نقلیـــه و بارگیری مجدد در یك وسیله نقلیه دیگر در همان روش حمل و نقل طی عملیات حمل از محل بارگیری ، ارسال یا حمل به محل مقصد مندرج در اعتبار است .
ه )  اگرسند حمل جاده ای ، راه آهن یا آبراه داخلی به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر اشاره شده باشد ، باید تمام طول مسیر حمل بوسیله همان سند حمل پوشش داده شود.

      نام حمل كننده كه به نحو زیر امضاء شده باشد:  تاریخ حمل یا تاریــــــخی كه كــلا برای بارگیری ، ارسال یا حمل در محل قید شده در شرایط اعتبارد ریافــــت شــــده است . غیر از مواردی كه سند حمل شامل مهروصول تاریخ دار، تاریخ وصول یا تاریخ حمـــل است ، تاریخ صدور سند حمل به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.      محل بارگیری و محل مقصد طبق آنچه كه در شرایط اعتبار ذكر شده .  سند حمل راه آهن كه به عنوان ” رونوشت ” مشخص شده به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد.  سند ، سند حمــل راه آهن یا آبراه داخلی اعم از اینكه به عنوان نسخه اصل مشخص شده باشد یا نه به عنوان نسخه اصل پذیرفته خواهد شد. حتی اگــــر انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در شرایط اعتبار منع شده باشد، سند حمل جــــــاده ای ، راه آهـن یا آبراه داخلی كه اشاره به احتمال انجام یا انجام انتقال كالا از یك وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر كند قابل قبول است .

رسید پیك ، رسید پست یا گواهی پست:
الف ) رسید پیك حاكی از وصول كالا برای حمل ، به هر نامی كه باشد ، باید ظاهرا” در برگیرنده این موارد باشد:

ب ) اگر طبق شرایط اعتبار هزینه پیك باید پرداخت و یا پیش پرداخت شده باشد، بانك سند حمل صادر شــــده توسط خدمات پیك حاكی از اینكه هزینه های ارسال به حساب شخص دیگری غیر از گیرنده كالا اســــت می پذیرد.
ج ) رسید پست یا گواهی پست ، به هر نامی كه باشد ، باید حاكی از وصول كالا برای حمل بوده و در محلی كه كالا طبق شرایط اعتبار حمل می شود،امضاء،مهر و تاریخ گذاشته شود.
نام شركت پیك سریع و مهر یا امضای آن توسط پیك در محلی كه مطابق شرایط اعتبار كالا باید ازآنجا حمل گردد.       تاریــــخ تحویل یا وصول كالا یا عبارتی شبیه به آن ، این تاریخ به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.

– “حمل روی عرشه “، “بارگیری و شمارش توسط فرستنده “، ” محتویات طبق اظهار فرستنده” و هزینه های اضافه بر كرایه حمل
الف ) سند حمل نباید حاكی از بارگیری كالای روی عرشه كشتی باشد یا اشاره كند كه كالا روی عرشه كشتی بارگیری خواهد شد.شرط مندرج در سند حمل مبنی بر اینـكه كــــالا ممـــكن است روی عــــرشه كشتی بارگیری شود قابل قبول است .
ب ) سند حمل حاوی شرایطی از قبیل “بارگیری و شمارش توسط فرستنده ” و “محتویات طبــق اظهـار فرستنده ” قابل قبول است .
ج ) سند حمل ممكن است توسط مهر یا به نحو دیگری اشاره به هزینه هایی اضافه بر كرایه حمــل داشتــــه باشد.
تبصره : پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینه هائی از مبنای حمل اعتبار مشخص می گردد
سند حمل بدون نقص:

  بانك فقط سند حمل بدون نقص را می پذیرد . سند حمل بدون نقص سندی است كه هیچگونه شرط یا یادداشتی مبنی بر معیوب بودن كالا یا بسته بندی در آن درج نشده باشد.
سند و پوشش بیمه ای:

الف ) سند بیمه از قبیل بیمه نامه ، گواهی بیمه یا اظهار نامه صادره تحت پوشش بیمه ای باز باید حاكی از صدور و امضاء آن توسط یك شركت بیمه ، بیمه گر یا نمایندگان و كارگزاران آنها باشد.
هرگونه امضاء توسط نماینده یا كارگزار باید مشخص كند كه آیا نماینده یا كارگزار “برای ” یا ” ازطرف ” شركت بیمه یا بیمه گر امضاء نموده است .
ب ) اگر سند بیمه دربیش ازیك نسخه اصل صادر شده باشد ، كلیه نسخ اصل باید ارائه شود.
ج ) بیمه نامه های موقت (Cover Notes) قابل قبول نیست .
تبصره :
در یادداشت بیمه ،صادر كننده می گوید پول را گرفته ام تا كالائی را بیمه كنم ولی موید بیمه شدن كالا نیست . اما بیمه نامه در حكم بیمه شدن قطعی كالاست .
–          تاریخ پوشش بیمه نامه باید مشخص باشد لذا نمی تواند تاریخ آن بعد از تاریخ حمل باشد مگر اظهار كند كه بیمه نامه ،پوشش خطر كالا را از زمان حمل پوشش می دهد.
–           بیمه نامه تا قبل از برداشت حق بیمه آن نافذ نخواهد بود.”
د ) بیمه نامه به جای گواهی بیمه یا اظهار نامه بیمه به جای پوشش بیمه ای باز قابل قبول است .
ه ) تاریخ سند بیمه نباید بعد از تاریخ حمل باشد مگر آنكه صورت ظاهر سند بیمه حاكی از آن باشد كه پوشش بیمه ای قبل از تاریخ حمل نافذ است .
و )  سند بیمه باید مبلغ پوشش بیمه ای را درج و به همان ارز اعتبار باشد.

گر دراعتبـــار اشـــــــاره ای به مبلغ پوشش بیمه ای مورد نیاز نشود، حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز110% ارزش سی آی اف یا سی آی پی كالا خواهد بود.
هنگـــــــامی كه ارزش سی آی اف یا سی آی پی كالا از روی اسناد قابل تشخیص نباشد ارزش پوشش بیمه ا ی باید براساس مبلغ اسنادی كه درخواست معامله یا پرداخت وجه شده یا ارزش ناخالص كالا به میزانی كه در سیاهه نشان داده شده ، هر كدام كه بیشتر باشد ،محاسبه شود.

ز ) اعتبار باید نوع پوشش بیمه ای مورد نیــــاز و در صورت لزوم خطرات اضافی دیگری را كه باید تحت پوشش قرارگیرد در بر گیرد. در صورت استفاده از اصطلاحاتی از قبیل “خطرات عادی ” یا “خطرات متعارف ” سند بیمه بدون توجه به خطراتی كه پوشش ندارد پذیرفته خواهد شد.
ح ) اگر طبق شرایط اعتبار “بیمه در مقابل تمام خطرات ” مقرر شود و سند بیمه ای ارائه شده حاوی یادداشت یا شرط “در مقابل تمام خطرات ” باشد اعم از اینكه عنوان سند بیمه “تمام خطر” باشد یا خیـــر پذیرفتـــه خواهد شد،حتی اگر برخی از خطرات را مستثنی كرده باشد.
ط ) سند بیمه می تواند به شرایط مسستثنی شده اشاره كند.
ی ) سند بیمه می تواند به درصد معافیت بیمه گر از پرداخت خسارت (فرانشیز) یا عدم پوشش مبلغ معینی ازخسارت وارده (مازاد) اشاره كند.
درج پوشش بیمه ای در شرایط اعتبار به صورت درصدی از ارزش كالا، ارزش سیاهه یا نظایر آن به معنای حداقل پوشش بیمه ای مورد نیاز تلقی خواهد شد. سند بیمه باید حاكی از این باشد كه خطرات احتمالی حداقل از محل در اختیار گرفتن یا حمل كالا تــــا محل تخلیه یا مقصد نهایی به نحوی كه در شرایط اعتبار درج شده تحت پوشش بیمه ای قراردارند.

تمدید تاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد:
الف ) اگر تاریخ انقضاء اعتبار یا آخرین روز جهت ارائه اسناد مصادف با روزی شود كه بانكی كه اسناد باید به آن بانك ارائه شود بنابه دلایلی غیر از آنچه كه در ماده 36اشاره شده تعطیل باشد، تـاریخ انقضاء یا آخرین روز ارائه اسناد، بنابه مورد تا اولین روز بانكی بعد از تعطیل تمدید خواهد شد.
ب ) اگراسناد در اولین روز بانكی بعد از تعطیل ارائه شود بانك تعیین شده باید طی بیانیه ای در نـامه ضمیمه اسناد به بانك گشاینده یا تائید كننده اعلام نماید كه اسناد پیرو تمدید مهلت مقرر مطابق بند الف ماده 29به بانك ارائه شده است .
ج ) تمدید تاریخ انقضاءاعتبار یا آخرین روز ارائه اسناد طبق بند الف ماده 29موجب آن نخــــــواهد شـد كـه آخرین تاریخ حمل نیز تمدید گردد.
نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قیمت واحد:
الف ) لغات “در حدود” یا “تقریبا” كه در ارتباط با مبلغ اعتبار یا مقدار یا قیمت واحد كالا در اعتبار به كـــار می رود به معنی مجاز بودن حداكثر 10درصد تفاوت ، بیشتر یا كمتر، از مبلغ ، مقدار یا قیمت واحــــد كالای مورد اشاره است .
ب ) نوسان 6درصدی بیشتر یا كمتر مقدار كالا در اعتبار مجاز است به شرط آنكه مقدار كالا براساس تعداد واحدهای بسته بندی یا قلم به قلم مشخص نشده باشد و جمع مبالغ برداشت شده بیشتــــراز مبـــلغ اعتبـــارنباشد.
تبصره : (فقط كالای وزنی یا فله ای ) ?% فقط برای مقدار كالاست (یعنی مبلغ قابل پرداخت همان سقف اعتباراست )
ج ) حتی درمواردی كه حمل تدریجی غیر مجاز است ،نوسان 5 درصد كمتر از مبلغ اعتبـار مجاز است بــــه شرط آنكه مقدار كالا،اگر در اعتبار درج شده كلا” حمل شده باشد و قیمت واحد كالا ،اگر كاهش نیافته و یا مفاد بند ب ماده 30قابل اعمال نباشد. این نوسان در مواردی كـــه میــــزان مشخصی از نوسان در اعتبارتصریح شده و یا از اصطلاحات ذكر شده در بند الف ماده 30 استفاده شود قابل اعمال نیست

حمل تدریجی یا برداشت های تدریجی:
الف ) حمل بدفعات یا برداشت به دفعات از اعتبار مجاز است .
ب ) اسنــــاد ارائـــه شده در بیش از یك سری اسناد حمل كه حاكی از حمل توسط وسایل نقلیه واحد و طی سند واحد باشد به شــــرط آنكه دارای مقصد واحد باشند حمل به دفعات تلقی نمی شود حتی اگــر بارگیری كالادر تاریخ های متفـــــاوت یا در بنادر مختلف ، محل دریافت ، در اختیار گرفتن و ارسال در نقاط مختلف باشد.
اگر اسناد ارائه شده بیش از یك سری اسناد حمل باشد، آخرین تاریخ حمل به نحوی كه درهریك ازسری اسناد درج شده به عنوان تاریخ حمل تلقی خواهد شد.
اگر اسناد ارائه شده شامل یك یا چند سری اسناد حمل حاكی از حمل كالا توسط چند وسیله نقلیه تحت یك نوع روش حمل باشد به عنوان حمل تدریجی (حمل بدفعات ) تلقی خواهد، حتی اگر وسایل نقلیه مذكور به مقصد واحد و در یك روز عزیمت نمایند.
ج) اسناد ارائه شده كه شامل چند رسید پیك ، رسید پست یا گواهی پست است اگر رسیدهای پیك ، رسیدهای پستــــی یا گواهی های پستی ظاهرا” در یك تاریخ صادر شده و در همان محلی كه در شرایط اعتبار به عنوان محــل ارسال كالا مشخص شده ممهور ،امضاء یا به طرق دیگر گواهی شده باشند به عنوان حمل تدریجی تلقی نخواهند شد.
برداشت اقساطی / حمل در دوره های معین:
اگر برداشت اقساطی یا حمل نوبتی در دوره های معین در شرایط اعتبار تصریح شده باشد، ولی در طول دوره مقرر برداشت قسط مربوطه از محل اعتبار صورت نگیرد و یا كالای مربوط به آن دوره حمل نشود،اعتبار برای آن قسط و اقساط بعدی قابل استفاده نخواهد بود.
ساعات ارائه اسناد:
بانك موظف به قبول اسنادی كه خارج از ساعات كار بانك ارائه شود نیست .
عدم مسئولیت نسبت به اصالت اسناد:
بانك هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شكل ، كفایت ، صحت ، اصالت ، جعل یا درستی هرگونه سند یا نسبت به شرایط عمومی و خصوصی تصریح شده در یك سند یا الحاق شده بر آن ندارد.همچنین بانك هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شرح ، مقدار ، وزن ، كیفیت ، شرایط ، بستــه بندی ،تحویل ،ارزش یا وجود كالا ، خدمات یا سایر عملكردهای مرتبط به اسناد یا نسبت به حسن نیت، فعـــــل یا تـــــرك فعل ، تصفیــــه مـــــالی عملكرد یا اعتبار فرستنده ، حمل كننده ، گیرنده یا بیمه گر كالا یا هر شخص دیگری به عهده ندارد.
عدم مسئولیت نسبت به مخابره و ترجمه پیام:
بانك هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از تاخیر، مفقود شدن ، مغلوط بودن یا سایر اشتباهات پیش آمده در جریان ارسال هر گونه پیام یا تحویل نامه ها و اسناد در صورتی كه پیام ها ، نامه ها و اسناد مذكور طبق دستورات مندرج در شرایط اعتبار ارسال شده باشند و یا در غیاب وجود دستور مشخص در شرایط اعتبار و راسا” نسبت به ارسال و تحویل سند، نامه و پیام اقدام نموده باشد به عهده ندارد.
اگر بانك تعیین شده مطابقت اسناد ارائه شده با شرایط اعتبار را احراز و اسناد را به بانك گشاینده یا تائید كننده ارسال كند، اعم از اینكه بانك تعیین شده نسبت به پرداخت یا معامله اسناد اقدام نموده یا خیر، بانك گشاینده یا بانك تائید كننده باید نسبت به پرداخت ، معامله یا پوشش وجه به بانك تعیین شده اقدام نماید حتی اگر اسناد حمل در جریان ارسال بین بانك تعیین شده و بانك گشاینده یا بانك تائید كننده یا بین بانك تائید كننده و بانك گشاینده مفقود شده باشد.
بانك هیچگونه تعهد و مسئولیتی نسبت به اشتباهات در ترجمه یا تفسیر اصطلاحات فنی به عهده نمی گیرد و می تواند شرایط اعتبار را بدون ترجمه مخابره نماید.
فورس ماژور ( قوه قهریه ):

بانك هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به پیامدهای ناشی از قطع فعالیت بانك به علت مشیات الهی ، شورش ، ناآرامی های مدنی ، اغتشاشات ، جنگ یا عملیات تروریستی و نیزاعتصابات یا دست كشیدن از كار یا هر گونه دلایل دیگری كه خارج از كنترل بانك است به عهده ندارد.
بانك پس از شروع فعالیت مجدد اقدامی در مورد پرداخت یا معامله اسنادی كه سررسید اعتبار مذكور در دوره توقف بانك منقضی شده به عمل نخواهد آورد.
عدم مسئولیت نسبت به عملكرد بانكهای كارگزار:
الف ) بانكی كه به منظور اجرای دستورات درخواست كننده اعتبار از خدمات بانك دیگری استفاده می كند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست كننده اعتبار انجام می دهد.
ب ) بانك گشاینده یا ابلا غ كننده هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به عدم اجرای دستوراتی كه داده است به عهده نمی گیرد حتی اگر خود،بانك های مذكور را انتخاب كرده باشد
ج ) بانكی كه دستور انجام خدماتی را به بانك دیگر می دهد مسئول پرداخت هر گونه كارمزد ، حق الزحمه ،هزینه ها یا مخارج انجام شده توسط بانك مذكور در ارتباط با دستورات داده شده است .
اگـــــر دراعتبار تصریح شده باشد كه هزینه ها به عهده ذی نفع اعتبار است و هزینه های مذكور قابل وصول یا كسر كردن از وجه پرداخت شده نباشد، بانك گشاینده مسئول پرداخت هزینه های مذكور است .
ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه به ذی نفع نباید منوط به وصول هزینه ها و مخارج مربوط توسط بانك ابلاغ كننده یا ابلاغ كننده ثانوی شود.
د) متقاضی اعتبار مكلف و متعهد به جبران خسارت بانك در قبال كلیه تعهدات و مسئولیت های ناشی از عرف و قوانین خارجی خواهد بود.
اعتبارات قابل انتقال:

  الف ) بانك هیچگونه تعهدی به انتقال اعتبار ندارد مگر به ترتیب و حدودی كه صریحا” با آن موافقت كرده باشد.
ب ) از نظر این ماده :
اعتبار قابل انتقال : یعنی اعتباری كه ” قابل انتقال ” بودن آن مشخصا” در اعتبار ذكر شود. اعتبار قابل انتقال ممكن است بنابه درخواست ذی نفع ( ذی نفع اول ) كلا” یا جزأ” در اختیار ذی نفع دیگر (ذی نفع دوم ) قرار گیرد.
بانك انتقال دهنده : یعنی بانك تعیین شده كه اقدام به انتقال اعتبار نموده یا در صورت اعتبار قابل استفاده توسط هر بانكی (Freely Available Credit) بانكی است كه از طرف بانك گشاینده اعتبار مشخصا” مجاز به انتقال اعتبار شده و اعتبار را منتقل كند. بانك گشاینده می تواند بانك انتقال دهنده نیز باشد.
اعتبار منتقل شده : یعنی اعتباری كه توسط بانك انتقال دهنده در اختیار ذی نفع دوم قرار گرفته است .
ج ) كلیه هزینه های انجام شده (از قبیل كارمزد،حق الزحمه ها، هزینه ها یا مخارج ) در ارتبــــــاط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود مگر آنكه توافق دیگری در زمان انتقال اعتبار به عمـــل آمده باشد.
یا
به غیر از مواردی كه توافق دیگری در زمان اعتبار به عمل آمده ،كلیه هزینه های انجــــــام شده (از قبیل كارمزد،حق الزحمه ها ، هزینه ها یا مخارج ) در ارتباط با انتقال اعتبار باید توسط ذی نفع پرداخت شود.
د ) اعتبار می تواند به بیش از یك ذی نفع دوم منتقل شود مشروط بر اینكه حمل یا برداشت تدریجی ازاعتبـــارمجاز باشد.
اعتبـــارمنتقـــل شده نمی تـــواند به تقـــاضای ذی نفع دوم به ذی نفع های بعـــدی منتقل گردد.ذینفع اول بعنوان ذینفع های بعدی تلقی نمی شود.
ه ) هرگــــونه درخـــواست انتقال اعتبار باید قیـــد كند كه اصـلاحیه های اعتبار تحت چه شرایطی می تواند به ذی نفع دوم ابلاغ شود
و ) اگـــر یك اعتبار به بیــش از یك ذی نفع دوم منتقل شده باشد، عدم قبول یك اصلاحیه به وسیله یك یا چنــــد ذی نفــــــــع دوم تاثیری در معتبر بودن اصلاحیه های پذیرفته شده توسط سایر ذی نفع های اعتبارنخواهد داشت و اعتبار منتقل شده بدین ترتیب اصلاح شده تلقی خواهد شد. درارتبــاط با ذی نفع های دومی كه اصلاحیه مربوطه را نپذیرفته اند،شرایط اعتبار بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ز) اعتبار منتقل شده باید به نحو درستی كلیه شرایط اعتبار از جمله تائید اعتبار را منعكس كند به استثنـــــاء موارد زیر:
–          مبلغ اعتبار ( THE AMOUNT OF THE CREDIT )
–          هر گونه بهای واحد ذكر شده در اعتبار (ANY UNIT PRICE STATED THEREIN )
–          تاریخ انقضاء(THE EXPIRY DATE)
–          مهلت ارائه اسناد- THE PERIOD FOR PRESENTATION,OR
–          آخرین تاریخ حمل یا دوره حمل
كه هر یك از آنها یا همه آنها می تواند كاهش یافته یا محدود شود.
درصدی كه پوشش بیمه ای باید اخذ شود می تواند به ترتیبی افزایش یابد كه پوشش بیمه ای تصریح شده در اعتبار یا این مواد را تامین نماید.
نام ذی نفع می تواند جایگزین درخواست كننده اعتبار گردد.
اما اگر در اعتبار تصریح شده باشد كه نام درخواست كننده باید در هر سندی به جزء سیاهه ، درج شود این الزام باید رعایت گردد.
ح ) ذی نفع اول حق دارد سیاهه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید. به شرط آنكه مبلغ آن بیش از مبلغ تصریح شده در شرایط اعتبار نباشد،ودر صورت جایگزینی سیاهه و برات بترتیب فوق ذی نفع اول می تواند نسبت به برداشت مابه التفاوت سیاهه خود و سیاهه ذی نفع دوم ،در صورت وجود اقدام كند.
ت ) ذی نفع اول می تواند در درخواست انتقال اعتبار قید كند كه پــــرداخت یا معامـله اسناد به ذی نفع دوم درمحل انتقال اعتبار و تا تاریخ انقضاء اعتبار صورت می گیرد . این موضوع تاثیــری در حق ذی نفع اول جهت جایگزینی سیاهه و برات خود با سیاهه و برات ذی نفع دوم و مطالبه مابه التفـــاوت مربوط در وجه ذی نفع اول نخواهد داشت .
اگر ذی نفـــع اول كه بــــاید سیاهـه و برات خود را جایگزین سیاهه و برات ذی نفع دوم نماید از انجام این كار با اولین درخواست خودداری كنــد یا اگر سیاهه های ارائه شده توسط ذینفع اول دارای مغایرتهایی باشند كه در اسناد ارائه شده توسط ذینفع دوم وجود نداشته باشند و ذینفع اول از اصلاح این مغایرتها با اولین درخواست خودداری نماید ، بانك انتقال دهنده حق خواهد داشت اسناد رسیده از ذی نفع دوم را بدون اینكه مسئولیت بیشتری در مقابل ذی نفع اول داشته باشد به بانك گشاینده اعتبار تسلیم نماید.
ی ) ارائه اسناد به بانك انتقال دهنده باید توسط ذی نفع دوم یا از طرف وی صورت گیرد.
واگذاری عواید
صرف این كه اعتباری فاقد عنوان قابل انتقال باشد، به حق ذی نفع در واگذاری عواید كه به موجب قانون حاكم بدست آورده و یا خواهد آورد خللی وارد نمی كند . این ماده فقط ناظر به واگذاری مطالبات (عواید حاصل از اعتبار) بوده و ارتباطی به حقوق مربوط به انجام كار تحت خود اعتبار ندارد

به این نوشته امتیاز دهید
نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 1621

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار با پرشین تجارت دوان

42326 021


" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "