پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور
مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

مصوبه دولت در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 هیات وزیران در مورد نقدینگی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم در سال 95 با انتشار اوراق سلف موازی با سر رسید شش ماهه با عاملیت بانك كشاورزی و با ضمانت بازپرداخت اصل و سود آن توسط بانك مذكور

 خرید تضمینی گندم

نظر به اینكه در تصویب نامه شماره 73012/53468 مورخ 16/6/1395 عبارت “مبلغ بیست و نه هزار و پانصد میلیارد (29500000000000)” به صورت عبارت “مبلغ بیست و نه میلیارد و پانصد میلیون (29500000000)ریال” تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. 

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1396-8-4
0 431

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "