پرشین تجارت دوان،ترخیص کالا 42326-021
تعیین تعرفه قبل از ورود و قبل از اظهار کالا
تعیین تعرفه قبل از ورود و قبل از اظهار کالا

تعیین تعرفه قبل از ورود و قبل از اظهار کالا

طبق ماده 43 قانون امور گمرکی صاحب کالا با ارائه اسناد و مدارک می تواند در مراحل ذیل تقاضای تعیین تعرفه کالای خود را نماید :

  • قبل از تنظیم اظهارنامه
  • قبل از ورود کالا و قبل از سفارش

در مواردی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی شماره تعرفه صحیح کالای خود را نداند:می تواند قبل از تنظیم اظهارنامه با ارائه اسناد مالکیت و پرداخت هزینه تعیین تعرفه،  نظر مشورتی گمرک را استعلام نماید.این تعرفه بندی وقتی برای طرفین الزامی است که به درخواست ذی نفع به  کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع و تعیین شود.

اشخاصی که می خواهند کالا به خارج سفارش دهند نیز می توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پیش برگ (پروفورم) و بیان مشخصات کالا و تصریح به این که کالا حداکثر تا چه مدت به ایران می رسد از گمرک ایران استعلام نمایند.این تعرفه بندی وقتی برای گمرک الزامی است که به تأیید کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی برسد و کالای مورد بحث برای یک بار گشایش اعتبار و تا یک سال بعد از ابلاغ رأی توسط استعلام کننده، گشایش اعتبار یا وارد شود.

تبصره – در مواردی که گمرک، کالای اظهار شده را تعیین تعرفه می کند در صورت تغییر تعرفه، براساس تشخیص جدید گمرک فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام می شود و مشمول پرداخت جریمه نیست.

نویسنده: پرشین تجارت / تاریخ: 1399-6-11
0 256

لطفا در مورد این مطلب نظر دهید

تجارت امن و پایدار 42326-021
" ترخیص کالای خود را با آرامش خاطر به ما بسپارید "